Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 5758 0
3 Arunachal Pradesh 27 0
4 Assam 5454 43
5 Bihar 6866 372
6 Chhattisgarh 15566 122
7 Dadar Nagar Haveli 7 0
8 Daman & Diu 6 1
9 Delhi 0 0
10 Goa 73 0
11 Gujarat 9536 540
12 Haryana 9632 355
13 Himachal Pradesh 502 9
14 Jammu & Kashmir 1295 122
15 Jharkhand 9219 584
16 Karnataka 147 3
17 Kerala 284 6
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 19492 6558
20 Maharashtra 11411 159
21 Manipur 1391 0
22 Meghalaya 47 13
23 Mizoram 706 0
24 Nagaland 137 1
25 Odisha 7409 7
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 7504 440
28 Rajasthan 11308 896
29 Sikkim 12 0
30 Tamil Nadu 13 0
31 Telangana 2433 20
32 Tripura 1728 209
33 Uttar Pradesh 23444 1586
34 Uttarakhand 769 28
35 West Bengal 6055 820