Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 42 0
3 Arunachal Pradesh 0 0
4 Assam 1151 25
5 Bihar 1069 358
6 Chhattisgarh 5768 121
7 Dadar Nagar Haveli 7 0
8 Daman & Diu 6 1
9 Goa 2 0
10 Gujarat 4570 514
11 Haryana 7596 181
12 Himachal Pradesh 285 7
13 Jammu & Kashmir 1295 122
14 Jharkhand 1714 568
15 Karnataka 18 1
16 Kerala 188 6
17 Lakshadweep 0 0
18 Madhya Pradesh 14104 6489
19 Maharashtra 3124 148
20 Manipur 0 0
21 Meghalaya 28 11
22 Mizoram 3 0
23 Nagaland 17 1
24 Odisha 1739 6
25 Puducherry 0 0
26 Punjab 4517 401
27 Rajasthan 7489 891
28 Sikkim 0 0
29 Tamil Nadu 5 0
30 Telangana 70 9
31 Tripura 1131 207
32 Uttar Pradesh 16802 1494
33 Uttarakhand 423 28
34 West Bengal 2537 698