Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 11752 1
3 Arunachal Pradesh 29 0
4 Assam 11024 90
5 Bihar 8869 410
6 Chhattisgarh 21284 203
7 Dadar Nagar Haveli 7 0
8 Daman & Diu 6 1
9 Delhi 0 0
10 Goa 1200 0
11 Gujarat 11749 574
12 Haryana 10405 463
13 Himachal Pradesh 552 16
14 Jammu & Kashmir 1296 122
15 Jharkhand 9570 594
16 Karnataka 1450 4
17 Kerala 499 6
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 20082 7377
20 Maharashtra 13087 243
21 Manipur 1601 0
22 Meghalaya 395 13
23 Mizoram 706 0
24 Nagaland 170 1
25 Odisha 9705 116
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 7794 485
28 Rajasthan 14812 955
29 Sikkim 13 0
30 Tamil Nadu 14 1
31 Telangana 3026 25
32 Tripura 1951 209
33 Uttar Pradesh 26982 1866
34 Uttarakhand 786 28
35 West Bengal 8948 863