Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 2 0
3 Arunachal Pradesh 0 0
4 Assam 805 17
5 Bihar 733 304
6 Chhattisgarh 3086 71
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 0 0
9 Goa 0 0
10 Gujarat 918 306
11 Haryana 123 3
12 Himachal Pradesh 10 1
13 Jammu & Kashmir 1239 109
14 Jharkhand 920 468
15 Karnataka 15 0
16 Kerala 13 6
17 Lakshadweep 0 0
18 Madhya Pradesh 8844 5486
19 Maharashtra 1608 142
20 Manipur 0 0
21 Meghalaya 28 11
22 Mizoram 0 0
23 Nagaland 1 1
24 Odisha 460 5
25 Puducherry 0 0
26 Punjab 842 327
27 Rajasthan 1707 858
28 Sikkim 0 0
29 Tamil Nadu 2 0
30 Telangana 67 7
31 Tripura 279 126
32 Uttar Pradesh 1957 1273
33 Uttarakhand 68 27
34 West Bengal 1014 472