Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 33 0
3 Arunachal Pradesh 0 0
4 Assam 885 25
5 Bihar 936 339
6 Chhattisgarh 4570 97
7 Dadar Nagar Haveli 6 0
8 Daman & Diu 6 1
9 Goa 0 0
10 Gujarat 3712 495
11 Haryana 6162 12
12 Himachal Pradesh 251 4
13 Jammu & Kashmir 1295 122
14 Jharkhand 1623 566
15 Karnataka 16 0
16 Kerala 148 6
17 Lakshadweep 0 0
18 Madhya Pradesh 13077 6396
19 Maharashtra 1619 143
20 Manipur 0 0
21 Meghalaya 28 11
22 Mizoram 0 0
23 Nagaland 3 1
24 Odisha 978 5
25 Puducherry 0 0
26 Punjab 2613 400
27 Rajasthan 5325 875
28 Sikkim 0 0
29 Tamil Nadu 2 0
30 Telangana 69 7
31 Tripura 961 180
32 Uttar Pradesh 11794 1441
33 Uttarakhand 414 28
34 West Bengal 1908 597