Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 1 0
3 Arunachal Pradesh 0 0
4 Assam 648 16
5 Bihar 675 229
6 Chhattisgarh 1154 35
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 0 0
9 Goa 0 0
10 Gujarat 801 210
11 Haryana 17 3
12 Himachal Pradesh 8 1
13 Jammu & Kashmir 1061 88
14 Jharkhand 429 363
15 Karnataka 15 0
16 Kerala 3 3
17 Lakshadweep 0 0
18 Madhya Pradesh 5467 3825
19 Maharashtra 1598 131
20 Manipur 0 0
21 Meghalaya 19 1
22 Mizoram 0 0
23 Nagaland 1 1
24 Odisha 366 4
25 Puducherry 0 0
26 Punjab 690 292
27 Rajasthan 1625 848
28 Sikkim 0 0
29 Tamil Nadu 1 0
30 Telangana 28 2
31 Tripura 222 111
32 Uttar Pradesh 1425 1053
33 Uttarakhand 39 28
34 West Bengal 925 411