Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 8668 0
3 Arunachal Pradesh 28 0
4 Assam 8440 62
5 Bihar 8355 389
6 Chhattisgarh 19135 132
7 Dadar Nagar Haveli 7 0
8 Daman & Diu 6 1
9 Delhi 0 0
10 Goa 282 0
11 Gujarat 11124 551
12 Haryana 10055 402
13 Himachal Pradesh 549 14
14 Jammu & Kashmir 1295 122
15 Jharkhand 9458 587
16 Karnataka 1188 3
17 Kerala 341 6
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 20025 6793
20 Maharashtra 12139 194
21 Manipur 1601 0
22 Meghalaya 215 13
23 Mizoram 706 0
24 Nagaland 142 1
25 Odisha 8498 16
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 7663 477
28 Rajasthan 14680 926
29 Sikkim 12 0
30 Tamil Nadu 13 0
31 Telangana 2925 23
32 Tripura 1947 209
33 Uttar Pradesh 25711 1752
34 Uttarakhand 776 28
35 West Bengal 7407 847