Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 11803 1
3 Arunachal Pradesh 29 0
4 Assam 10952 213
5 Bihar 8873 451
6 Chhattisgarh 21905 215
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 8 1
9 Delhi 0 0
10 Goa 1200 0
11 Gujarat 11766 587
12 Haryana 10405 477
13 Himachal Pradesh 557 181
14 Jammu & Kashmir 1299 122
15 Jharkhand 9708 614
16 Karnataka 1457 4
17 Kerala 529 7
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 20700 16624
20 Maharashtra 13248 702
21 Manipur 1601 0
22 Meghalaya 406 17
23 Mizoram 706 0
24 Nagaland 170 1
25 Odisha 9744 279
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 7795 491
28 Rajasthan 14814 963
29 Sikkim 13 0
30 Tamil Nadu 14 1
31 Telangana 3105 26
32 Tripura 2183 209
33 Uttar Pradesh 27317 2535
34 Uttarakhand 787 28
35 West Bengal 9144 894