Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 2 0
3 Arunachal Pradesh 0 0
4 Assam 60 0
5 Bihar 93 1
6 Chhattisgarh 315 13
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 0 0
9 Goa 0 0
10 Gujarat 168 10
11 Haryana 4 0
12 Himachal Pradesh 2 0
13 Jammu & Kashmir 268 1
14 Jharkhand 50 18
15 Karnataka 23 0
16 Kerala 2 0
17 Lakshadweep 0 0
18 Madhya Pradesh 1350 540
19 Maharashtra 735 16
20 Manipur 0 0
21 Meghalaya 83 0
22 Mizoram 0 0
23 Nagaland 0 0
24 Odisha 18 1
25 Puducherry 0 0
26 Punjab 107 1
27 Rajasthan 388 97
28 Sikkim 0 0
29 Tamil Nadu 0 0
30 Telangana 2 0
31 Tripura 3 0
32 Uttar Pradesh 168 82
33 Uttarakhand 10 0
34 West Bengal 79 5