Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 1924 0
3 Arunachal Pradesh 167 0
4 Assam 2522 2
5 Bihar 2365 7
6 Chhattisgarh 4768 29
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 1 0
9 Delhi 0 0
10 Goa 153 0
11 Gujarat 3936 164
12 Haryana 2695 108
13 Himachal Pradesh 624 0
14 Jammu & Kashmir 621 2
15 Jharkhand 2865 53
16 Karnataka 66 0
17 Kerala 206 0
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 5622 812
20 Maharashtra 2325 16
21 Manipur 671 0
22 Meghalaya 90 1
23 Mizoram 610 0
24 Nagaland 658 0
25 Odisha 3533 1
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 2332 52
28 Rajasthan 2684 107
29 Sikkim 6 0
30 Tamil Nadu 337 1
31 Telangana 254 0
32 Tripura 881 3
33 Uttar Pradesh 9713 257
34 Uttarakhand 121 0
35 West Bengal 2134 112