Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 3235 1
3 Arunachal Pradesh 200 1
4 Assam 3067 45
5 Bihar 2593 14
6 Chhattisgarh 6326 40
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 2 0
9 Delhi 0 0
10 Goa 153 0
11 Gujarat 4191 172
12 Haryana 2770 143
13 Himachal Pradesh 628 0
14 Jammu & Kashmir 645 2
15 Jharkhand 2872 53
16 Karnataka 804 0
17 Kerala 413 0
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 5771 913
20 Maharashtra 2634 19
21 Manipur 909 0
22 Meghalaya 693 2
23 Mizoram 610 0
24 Nagaland 664 0
25 Odisha 3740 21
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 2488 193
28 Rajasthan 3000 108
29 Sikkim 6 0
30 Tamil Nadu 572 1
31 Telangana 372 0
32 Tripura 890 3
33 Uttar Pradesh 10466 346
34 Uttarakhand 247 0
35 West Bengal 2525 112