Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 2 0
3 Arunachal Pradesh 0 0
4 Assam 66 2
5 Bihar 97 3
6 Chhattisgarh 728 29
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 0 0
9 Goa 0 0
10 Gujarat 203 39
11 Haryana 7 0
12 Himachal Pradesh 2 0
13 Jammu & Kashmir 317 1
14 Jharkhand 107 34
15 Karnataka 64 0
16 Kerala 3 0
17 Lakshadweep 0 0
18 Madhya Pradesh 2501 775
19 Maharashtra 736 16
20 Manipur 0 0
21 Meghalaya 85 0
22 Mizoram 0 0
23 Nagaland 0 0
24 Odisha 26 1
25 Puducherry 0 0
26 Punjab 112 1
27 Rajasthan 477 98
28 Sikkim 0 0
29 Tamil Nadu 0 0
30 Telangana 2 0
31 Tripura 3 0
32 Uttar Pradesh 775 111
33 Uttarakhand 9 0
34 West Bengal 95 6