Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 2301 0
3 Arunachal Pradesh 189 0
4 Assam 2763 2
5 Bihar 2579 8
6 Chhattisgarh 5757 32
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 1 0
9 Delhi 0 0
10 Goa 153 0
11 Gujarat 4190 168
12 Haryana 2726 108
13 Himachal Pradesh 625 0
14 Jammu & Kashmir 621 2
15 Jharkhand 2865 53
16 Karnataka 475 0
17 Kerala 356 0
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 5768 812
20 Maharashtra 2479 16
21 Manipur 889 0
22 Meghalaya 104 2
23 Mizoram 610 0
24 Nagaland 663 0
25 Odisha 3584 6
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 2488 192
28 Rajasthan 2997 108
29 Sikkim 6 0
30 Tamil Nadu 569 1
31 Telangana 366 0
32 Tripura 881 3
33 Uttar Pradesh 10089 342
34 Uttarakhand 143 0
35 West Bengal 2213 112