Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 750 0
3 Arunachal Pradesh 3 0
4 Assam 509 2
5 Bihar 1294 5
6 Chhattisgarh 1747 29
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 1 0
9 Delhi 0 0
10 Goa 3 0
11 Gujarat 3203 162
12 Haryana 2489 103
13 Himachal Pradesh 521 0
14 Jammu & Kashmir 621 2
15 Jharkhand 947 53
16 Karnataka 65 0
17 Kerala 125 0
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 4580 812
20 Maharashtra 1116 16
21 Manipur 169 0
22 Meghalaya 85 0
23 Mizoram 107 0
24 Nagaland 37 0
25 Odisha 2179 1
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 2108 45
28 Rajasthan 1832 107
29 Sikkim 0 0
30 Tamil Nadu 6 1
31 Telangana 6 0
32 Tripura 227 3
33 Uttar Pradesh 8675 170
34 Uttarakhand 95 0
35 West Bengal 490 9