Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 2937 1
3 Arunachal Pradesh 200 1
4 Assam 3218 26
5 Bihar 2592 10
6 Chhattisgarh 6293 39
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 1 0
9 Delhi 0 0
10 Goa 153 0
11 Gujarat 4191 172
12 Haryana 2770 139
13 Himachal Pradesh 627 0
14 Jammu & Kashmir 639 2
15 Jharkhand 2865 53
16 Karnataka 802 0
17 Kerala 413 0
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 5769 825
20 Maharashtra 2556 19
21 Manipur 909 0
22 Meghalaya 692 2
23 Mizoram 610 0
24 Nagaland 664 0
25 Odisha 3740 21
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 2488 193
28 Rajasthan 2998 108
29 Sikkim 6 0
30 Tamil Nadu 572 1
31 Telangana 369 0
32 Tripura 881 3
33 Uttar Pradesh 10445 344
34 Uttarakhand 242 0
35 West Bengal 2520 112