Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 152 0
3 Arunachal Pradesh 0 0
4 Assam 262 2
5 Bihar 103 5
6 Chhattisgarh 1244 29
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 1 0
9 Goa 2 0
10 Gujarat 3130 150
11 Haryana 2315 63
12 Himachal Pradesh 440 0
13 Jammu & Kashmir 621 2
14 Jharkhand 771 53
15 Karnataka 64 0
16 Kerala 122 0
17 Lakshadweep 0 0
18 Madhya Pradesh 3994 812
19 Maharashtra 751 16
20 Manipur 152 0
21 Meghalaya 85 0
22 Mizoram 0 0
23 Nagaland 6 0
24 Odisha 370 1
25 Puducherry 0 0
26 Punjab 1816 45
27 Rajasthan 1261 107
28 Sikkim 0 0
29 Tamil Nadu 1 0
30 Telangana 2 0
31 Tripura 199 3
32 Uttar Pradesh 5039 156
33 Uttarakhand 30 0
34 West Bengal 250 9