Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 590
3 Arunachal Pradesh 65
4 Assam 2242
5 Bihar 2104
6 Chhattisgarh 693
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 102
9 Goa 51
10 Gujarat 1086
11 Haryana 386
12 Himachal Pradesh 83
13 Jammu & Kashmir 41
14 Jharkhand 701
15 Karnataka 900
16 Kerala 287
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 2961
19 Maharashtra 1259
20 Manipur 151
21 Meghalaya 732
22 Mizoram 211
23 Nagaland 401
24 Odisha 1920
25 Puducherry 14
26 Punjab 439
27 Rajasthan 2292
28 Sikkim 38
29 Tamil Nadu 321
30 Telangana 932
31 Tripura 573
32 Uttar Pradesh 3300
33 Uttarakhand 54
34 West Bengal 1563