Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 2311
3 Arunachal Pradesh 181
4 Assam 2248
5 Bihar 2360
6 Chhattisgarh 2751
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 102
9 Delhi 0
10 Goa 51
11 Gujarat 1740
12 Haryana 1109
13 Himachal Pradesh 493
14 Jammu & Kashmir 185
15 Jharkhand 1072
16 Karnataka 1697
17 Kerala 688
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 3487
20 Maharashtra 1519
21 Manipur 173
22 Meghalaya 752
23 Mizoram 221
24 Nagaland 438
25 Odisha 2152
26 Puducherry 72
27 Punjab 992
28 Rajasthan 2505
29 Sikkim 47
30 Tamil Nadu 785
31 Telangana 1524
32 Tripura 638
33 Uttar Pradesh 5139
34 Uttarakhand 131
35 West Bengal 1666