Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 2080
3 Arunachal Pradesh 64
4 Assam 2247
5 Bihar 2281
6 Chhattisgarh 1713
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 102
9 Delhi 0
10 Goa 51
11 Gujarat 1690
12 Haryana 990
13 Himachal Pradesh 431
14 Jammu & Kashmir 182
15 Jharkhand 886
16 Karnataka 1568
17 Kerala 665
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 3164
20 Maharashtra 1510
21 Manipur 169
22 Meghalaya 752
23 Mizoram 220
24 Nagaland 412
25 Odisha 2099
26 Puducherry 72
27 Punjab 853
28 Rajasthan 2495
29 Sikkim 47
30 Tamil Nadu 760
31 Telangana 1517
32 Tripura 573
33 Uttar Pradesh 5055
34 Uttarakhand 131
35 West Bengal 1648