Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 2454
3 Arunachal Pradesh 238
4 Assam 2117
5 Bihar 2575
6 Chhattisgarh 3651
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 113
9 Delhi 0
10 Goa 96
11 Gujarat 1853
12 Haryana 1379
13 Himachal Pradesh 534
14 Jammu & Kashmir 519
15 Jharkhand 1292
16 Karnataka 1921
17 Kerala 774
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 3470
20 Maharashtra 1846
21 Manipur 185
22 Meghalaya 756
23 Mizoram 221
24 Nagaland 644
25 Odisha 2162
26 Puducherry 71
27 Punjab 1148
28 Rajasthan 2622
29 Sikkim 47
30 Tamil Nadu 944
31 Telangana 1853
32 Tripura 643
33 Uttar Pradesh 5854
34 Uttarakhand 137
35 West Bengal 1749