Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 1895
3 Arunachal Pradesh 72
4 Assam 2251
5 Bihar 2277
6 Chhattisgarh 1573
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 102
9 Goa 51
10 Gujarat 1686
11 Haryana 776
12 Himachal Pradesh 393
13 Jammu & Kashmir 181
14 Jharkhand 887
15 Karnataka 1544
16 Kerala 561
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 3101
19 Maharashtra 1424
20 Manipur 169
21 Meghalaya 752
22 Mizoram 220
23 Nagaland 412
24 Odisha 2018
25 Puducherry 72
26 Punjab 670
27 Rajasthan 2412
28 Sikkim 47
29 Tamil Nadu 687
30 Telangana 1082
31 Tripura 573
32 Uttar Pradesh 4567
33 Uttarakhand 131
34 West Bengal 1633