Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 78
3 Arunachal Pradesh 46
4 Assam 2188
5 Bihar 2010
6 Chhattisgarh 171
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 70
9 Goa 51
10 Gujarat 448
11 Haryana 109
12 Himachal Pradesh 8
13 Jammu & Kashmir 13
14 Jharkhand 418
15 Karnataka 416
16 Kerala 101
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 2824
19 Maharashtra 1242
20 Manipur 66
21 Meghalaya 623
22 Mizoram 65
23 Nagaland 117
24 Odisha 1922
25 Puducherry 5
26 Punjab 220
27 Rajasthan 2111
28 Sikkim 3
29 Tamil Nadu 74
30 Telangana 440
31 Tripura 573
32 Uttar Pradesh 2558
33 Uttarakhand 23
34 West Bengal 1506