Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 2452
3 Arunachal Pradesh 237
4 Assam 2261
5 Bihar 2490
6 Chhattisgarh 3518
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 120
9 Delhi 0
10 Goa 91
11 Gujarat 1785
12 Haryana 1356
13 Himachal Pradesh 530
14 Jammu & Kashmir 339
15 Jharkhand 1185
16 Karnataka 1906
17 Kerala 763
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 3588
20 Maharashtra 1773
21 Manipur 174
22 Meghalaya 756
23 Mizoram 221
24 Nagaland 652
25 Odisha 2151
26 Puducherry 72
27 Punjab 1126
28 Rajasthan 2622
29 Sikkim 47
30 Tamil Nadu 944
31 Telangana 1756
32 Tripura 641
33 Uttar Pradesh 5681
34 Uttarakhand 138
35 West Bengal 1743