Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 2410
3 Arunachal Pradesh 227
4 Assam 2248
5 Bihar 2468
6 Chhattisgarh 3066
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 102
9 Delhi 0
10 Goa 51
11 Gujarat 1759
12 Haryana 1115
13 Himachal Pradesh 532
14 Jammu & Kashmir 188
15 Jharkhand 1146
16 Karnataka 1807
17 Kerala 721
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 3528
20 Maharashtra 1694
21 Manipur 173
22 Meghalaya 752
23 Mizoram 220
24 Nagaland 527
25 Odisha 2152
26 Puducherry 72
27 Punjab 1108
28 Rajasthan 2550
29 Sikkim 47
30 Tamil Nadu 918
31 Telangana 1548
32 Tripura 641
33 Uttar Pradesh 5383
34 Uttarakhand 131
35 West Bengal 1698