Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 35
2 Andhra Pradesh 1242
3 Arunachal Pradesh 103
4 Assam 1097
5 Bihar 1195
6 Chhattisgarh 1811
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 38
9 Delhi 0
10 Goa 40
11 Gujarat 885
12 Haryana 738
13 Himachal Pradesh 217
14 Jammu & Kashmir 393
15 Jharkhand 480
16 Karnataka 810
17 Kerala 448
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 1908
20 Maharashtra 1199
21 Manipur 161
22 Meghalaya 402
23 Mizoram 143
24 Nagaland 338
25 Odisha 1150
26 Puducherry 21
27 Punjab 573
28 Rajasthan 1188
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 436
31 Telangana 794
32 Tripura 317
33 Uttar Pradesh 3764
34 Uttarakhand 125
35 West Bengal 907