Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 35
2 Andhra Pradesh 1242
3 Arunachal Pradesh 103
4 Assam 1138
5 Bihar 1182
6 Chhattisgarh 1756
7 Dadar Nagar Haveli 3
8 Daman & Diu 38
9 Delhi 0
10 Goa 40
11 Gujarat 859
12 Haryana 738
13 Himachal Pradesh 217
14 Jammu & Kashmir 237
15 Jharkhand 432
16 Karnataka 806
17 Kerala 449
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 1941
20 Maharashtra 1184
21 Manipur 154
22 Meghalaya 402
23 Mizoram 143
24 Nagaland 339
25 Odisha 1110
26 Puducherry 17
27 Punjab 555
28 Rajasthan 1185
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 424
31 Telangana 713
32 Tripura 315
33 Uttar Pradesh 3652
34 Uttarakhand 125
35 West Bengal 887