Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 35
2 Andhra Pradesh 998
3 Arunachal Pradesh 25
4 Assam 1129
5 Bihar 1153
6 Chhattisgarh 873
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 33
9 Goa 14
10 Gujarat 791
11 Haryana 444
12 Himachal Pradesh 158
13 Jammu & Kashmir 190
14 Jharkhand 328
15 Karnataka 850
16 Kerala 293
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 1694
19 Maharashtra 928
20 Manipur 152
21 Meghalaya 404
22 Mizoram 142
23 Nagaland 256
24 Odisha 1031
25 Puducherry 17
26 Punjab 352
27 Rajasthan 1099
28 Sikkim 23
29 Tamil Nadu 357
30 Telangana 438
31 Tripura 278
32 Uttar Pradesh 2939
33 Uttarakhand 109
34 West Bengal 879