Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 35
2 Andhra Pradesh 290
3 Arunachal Pradesh 20
4 Assam 1125
5 Bihar 1056
6 Chhattisgarh 405
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 32
9 Goa 14
10 Gujarat 558
11 Haryana 184
12 Himachal Pradesh 28
13 Jammu & Kashmir 43
14 Jharkhand 233
15 Karnataka 586
16 Kerala 134
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 1627
19 Maharashtra 788
20 Manipur 142
21 Meghalaya 400
22 Mizoram 142
23 Nagaland 240
24 Odisha 999
25 Puducherry 7
26 Punjab 232
27 Rajasthan 1001
28 Sikkim 20
29 Tamil Nadu 199
30 Telangana 345
31 Tripura 278
32 Uttar Pradesh 2110
33 Uttarakhand 38
34 West Bengal 847