Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 35
2 Andhra Pradesh 1059
3 Arunachal Pradesh 27
4 Assam 1129
5 Bihar 1111
6 Chhattisgarh 949
7 Dadar Nagar Haveli 3
8 Daman & Diu 33
9 Delhi 0
10 Goa 14
11 Gujarat 801
12 Haryana 532
13 Himachal Pradesh 171
14 Jammu & Kashmir 192
15 Jharkhand 332
16 Karnataka 648
17 Kerala 381
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 1727
20 Maharashtra 1014
21 Manipur 146
22 Meghalaya 404
23 Mizoram 142
24 Nagaland 256
25 Odisha 1098
26 Puducherry 17
27 Punjab 384
28 Rajasthan 1125
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 383
31 Telangana 606
32 Tripura 278
33 Uttar Pradesh 3282
34 Uttarakhand 113
35 West Bengal 880