Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 35
2 Andhra Pradesh 39
3 Arunachal Pradesh 15
4 Assam 1096
5 Bihar 1001
6 Chhattisgarh 127
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 20
9 Goa 14
10 Gujarat 346
11 Haryana 46
12 Himachal Pradesh 1
13 Jammu & Kashmir 31
14 Jharkhand 89
15 Karnataka 256
16 Kerala 58
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 1570
19 Maharashtra 780
20 Manipur 95
21 Meghalaya 388
22 Mizoram 52
23 Nagaland 48
24 Odisha 998
25 Puducherry 2
26 Punjab 113
27 Rajasthan 967
28 Sikkim 0
29 Tamil Nadu 58
30 Telangana 145
31 Tripura 273
32 Uttar Pradesh 1763
33 Uttarakhand 4
34 West Bengal 819