Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 35
2 Andhra Pradesh 1146
3 Arunachal Pradesh 88
4 Assam 1129
5 Bihar 1152
6 Chhattisgarh 1414
7 Dadar Nagar Haveli 3
8 Daman & Diu 33
9 Delhi 0
10 Goa 14
11 Gujarat 833
12 Haryana 637
13 Himachal Pradesh 200
14 Jammu & Kashmir 192
15 Jharkhand 406
16 Karnataka 715
17 Kerala 409
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 1907
20 Maharashtra 1075
21 Manipur 150
22 Meghalaya 404
23 Mizoram 142
24 Nagaland 260
25 Odisha 1107
26 Puducherry 17
27 Punjab 483
28 Rajasthan 1135
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 384
31 Telangana 615
32 Tripura 314
33 Uttar Pradesh 3381
34 Uttarakhand 113
35 West Bengal 879