Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 35
2 Andhra Pradesh 1161
3 Arunachal Pradesh 103
4 Assam 1129
5 Bihar 1174
6 Chhattisgarh 1569
7 Dadar Nagar Haveli 3
8 Daman & Diu 33
9 Delhi 0
10 Goa 14
11 Gujarat 859
12 Haryana 637
13 Himachal Pradesh 214
14 Jammu & Kashmir 192
15 Jharkhand 434
16 Karnataka 760
17 Kerala 432
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 1921
20 Maharashtra 1097
21 Manipur 150
22 Meghalaya 404
23 Mizoram 143
24 Nagaland 318
25 Odisha 1107
26 Puducherry 17
27 Punjab 558
28 Rajasthan 1164
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 422
31 Telangana 627
32 Tripura 315
33 Uttar Pradesh 3516
34 Uttarakhand 114
35 West Bengal 885