Close

Digital Villages

Sr. No State Villages Action
1 Andaman Nicobar 1
2 Andhra Pradesh 31
3 Arunachal Pradesh 18
4 Assam 33
5 Bihar 39
6 Chhattisgarh 45
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 2
9 Goa 2
10 Gujarat 34
11 Haryana 22
12 Himachal Pradesh 12
13 Jammu & Kashmir 22
14 Jharkhand 27
15 Karnataka 32
16 Kerala 14
17 Lakshadweep 1
18 Madhya Pradesh 53
19 Maharashtra 45
20 Manipur 15
21 Meghalaya 11
22 Mizoram 8
23 Nagaland 11
24 Odisha 30
25 Puducherry 4
26 Punjab 23
27 Rajasthan 33
28 Sikkim 4
29 Tamil Nadu 42
30 Telangana 31
31 Tripura 8
32 Uttar Pradesh 103
33 Uttarakhand 15
34 West Bengal 24