Close

Facilitation Centre

Sr. No State Centers Action
1 Andaman Nicobar 1
2 Andhra Pradesh 13
3 Arunachal Pradesh 15
4 Assam 33
5 Bihar 38
6 Chhattisgarh 27
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 2
9 Goa 2
10 Gujarat 33
11 Haryana 22
12 Himachal Pradesh 11
13 Jammu & Kashmir 22
14 Jharkhand 24
15 Karnataka 30
16 Kerala 14
17 Lakshadweep 1
18 Madhya Pradesh 51
19 Maharashtra 33
20 Manipur 13
21 Meghalaya 11
22 Mizoram 8
23 Nagaland 11
24 Odisha 30
25 Puducherry 4
26 Punjab 22
27 Rajasthan 33
28 Sikkim 1
29 Tamil Nadu 28
30 Telangana 29
31 Tripura 8
32 Uttar Pradesh 75
33 Uttarakhand 13
34 West Bengal 22