Close

Facilitation Centre

Sr. No State Centers Action
1 Andaman Nicobar 1
2 Andhra Pradesh 29
3 Arunachal Pradesh 14
4 Assam 33
5 Bihar 39
6 Chhattisgarh 45
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 2
9 Goa 2
10 Gujarat 34
11 Haryana 22
12 Himachal Pradesh 12
13 Jammu & Kashmir 22
14 Jharkhand 27
15 Karnataka 31
16 Kerala 14
17 Lakshadweep 1
18 Madhya Pradesh 52
19 Maharashtra 45
20 Manipur 15
21 Meghalaya 11
22 Mizoram 8
23 Nagaland 11
24 Odisha 30
25 Puducherry 4
26 Punjab 23
27 Rajasthan 33
28 Sikkim 2
29 Tamil Nadu 39
30 Telangana 30
31 Tripura 8
32 Uttar Pradesh 103
33 Uttarakhand 15
34 West Bengal 23