Close

Financial Awareness

Sr. No State Program/Villages Action
1 Andaman Nicobar 1
2 Andhra Pradesh 14
3 Arunachal Pradesh 8
4 Assam 33
5 Bihar 37
6 Chhattisgarh 27
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 2
9 Goa 2
10 Gujarat 33
11 Haryana 22
12 Himachal Pradesh 11
13 Jammu & Kashmir 22
14 Jharkhand 23
15 Karnataka 23
16 Kerala 14
17 Lakshadweep 1
18 Madhya Pradesh 51
19 Maharashtra 34
20 Manipur 13
21 Meghalaya 11
22 Mizoram 7
23 Nagaland 11
24 Odisha 30
25 Puducherry 3
26 Punjab 22
27 Rajasthan 32
28 Sikkim 1
29 Tamil Nadu 19
30 Telangana 27
31 Tripura 8
32 Uttar Pradesh 86
33 Uttarakhand 12
34 West Bengal 22