Close

Financial Awareness

Sr. No State Program/Villages Action
1 Andaman Nicobar 0
2 Andhra Pradesh 6
3 Arunachal Pradesh 2
4 Assam 31
5 Bihar 35
6 Chhattisgarh 25
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 1
9 Goa 2
10 Gujarat 28
11 Haryana 21
12 Himachal Pradesh 11
13 Jammu & Kashmir 18
14 Jharkhand 22
15 Karnataka 20
16 Kerala 14
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 46
19 Maharashtra 27
20 Manipur 10
21 Meghalaya 10
22 Mizoram 5
23 Nagaland 6
24 Odisha 26
25 Puducherry 0
26 Punjab 22
27 Rajasthan 19
28 Sikkim 0
29 Tamil Nadu 14
30 Telangana 21
31 Tripura 7
32 Uttar Pradesh 77
33 Uttarakhand 7
34 West Bengal 15