Close

Water Contaminations

Sr. No State VLEs Action
1 Andaman Nicobar 0
2 Andhra Pradesh 0
3 Arunachal Pradesh 0
4 Assam 0
5 Bihar 0
6 Chhattisgarh 1
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 0
9 Goa 0
10 Gujarat 0
11 Haryana 0
12 Himachal Pradesh 0
13 Jammu & Kashmir 0
14 Jharkhand 1
15 Karnataka 0
16 Kerala 0
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 0
19 Maharashtra 0
20 Manipur 0
21 Meghalaya 0
22 Mizoram 0
23 Nagaland 0
24 Odisha 0
25 Puducherry 0
26 Punjab 0
27 Rajasthan 0
28 Sikkim 0
29 Tamil Nadu 0
30 Telangana 0
31 Tripura 0
32 Uttar Pradesh 0
33 Uttarakhand 0
34 West Bengal 0