Close

Solar Enabled

Sr. No State No. of Solar Lights Action
1 Andaman Nicobar 0
2 Andhra Pradesh 95
3 Arunachal Pradesh 32
4 Assam 150
5 Bihar 303
6 Chhattisgarh 128
7 Dadar Nagar Haveli 8
8 Daman & Diu 16
9 Goa 16
10 Gujarat 240
11 Haryana 167
12 Himachal Pradesh 49
13 Jammu & Kashmir 1
14 Jharkhand 92
15 Karnataka 9
16 Kerala 108
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 384
19 Maharashtra 217
20 Manipur 83
21 Meghalaya 88
22 Mizoram 63
23 Nagaland 80
24 Odisha 214
25 Puducherry 8
26 Punjab 166
27 Rajasthan 264
28 Sikkim 8
29 Tamil Nadu 190
30 Telangana 193
31 Tripura 48
32 Uttar Pradesh 590
33 Uttarakhand 80
34 West Bengal 137