Close

Solar Enabled

Sr. No State No. of Solar Lights Action
1 Andaman Nicobar 0
2 Andhra Pradesh 104
3 Arunachal Pradesh 41
4 Assam 172
5 Bihar 304
6 Chhattisgarh 144
7 Dadar Nagar Haveli 8
8 Daman & Diu 16
9 Goa 16
10 Gujarat 246
11 Haryana 167
12 Himachal Pradesh 75
13 Jammu & Kashmir 24
14 Jharkhand 104
15 Karnataka 55
16 Kerala 112
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 400
19 Maharashtra 229
20 Manipur 97
21 Meghalaya 88
22 Mizoram 63
23 Nagaland 80
24 Odisha 214
25 Puducherry 13
26 Punjab 167
27 Rajasthan 264
28 Sikkim 8
29 Tamil Nadu 193
30 Telangana 200
31 Tripura 48
32 Uttar Pradesh 590
33 Uttarakhand 82
34 West Bengal 137