Close

Solar Enabled

Sr. No State No. of Solar Lights Action
1 Andaman Nicobar 8
2 Andhra Pradesh 104
3 Arunachal Pradesh 152
4 Assam 254
5 Bihar 284
6 Chhattisgarh 181
7 Dadar Nagar Haveli 8
8 Daman & Diu 16
9 Delhi 0
10 Goa 16
11 Gujarat 262
12 Haryana 175
13 Himachal Pradesh 96
14 Jammu & Kashmir 112
15 Jharkhand 171
16 Karnataka 195
17 Kerala 112
18 Lakshadweep 8
19 Madhya Pradesh 408
20 Maharashtra 283
21 Manipur 104
22 Meghalaya 88
23 Mizoram 64
24 Nagaland 80
25 Odisha 231
26 Puducherry 21
27 Punjab 176
28 Rajasthan 264
29 Sikkim 16
30 Tamil Nadu 217
31 Telangana 213
32 Tripura 64
33 Uttar Pradesh 583
34 Uttarakhand 104
35 West Bengal 166