Close

Solar Enabled

Sr. No State No. of Solar Lights Action
1 Andaman Nicobar 8
2 Andhra Pradesh 104
3 Arunachal Pradesh 72
4 Assam 180
5 Bihar 304
6 Chhattisgarh 157
7 Dadar Nagar Haveli 8
8 Daman & Diu 16
9 Goa 16
10 Gujarat 262
11 Haryana 168
12 Himachal Pradesh 88
13 Jammu & Kashmir 111
14 Jharkhand 162
15 Karnataka 186
16 Kerala 112
17 Lakshadweep 8
18 Madhya Pradesh 400
19 Maharashtra 273
20 Manipur 104
21 Meghalaya 88
22 Mizoram 63
23 Nagaland 80
24 Odisha 231
25 Puducherry 13
26 Punjab 176
27 Rajasthan 264
28 Sikkim 8
29 Tamil Nadu 207
30 Telangana 211
31 Tripura 64
32 Uttar Pradesh 599
33 Uttarakhand 104
34 West Bengal 166