Close

Solar Enabled

Sr. No State No. of Solar Lights Action
1 Andaman Nicobar 8
2 Andhra Pradesh 112
3 Arunachal Pradesh 160
4 Assam 262
5 Bihar 281
6 Chhattisgarh 213
7 Dadar Nagar Haveli 8
8 Daman & Diu 16
9 Delhi 0
10 Goa 16
11 Gujarat 247
12 Haryana 176
13 Himachal Pradesh 96
14 Jammu & Kashmir 168
15 Jharkhand 191
16 Karnataka 222
17 Kerala 112
18 Lakshadweep 8
19 Madhya Pradesh 408
20 Maharashtra 294
21 Manipur 128
22 Meghalaya 88
23 Mizoram 64
24 Nagaland 88
25 Odisha 238
26 Puducherry 25
27 Punjab 176
28 Rajasthan 264
29 Sikkim 24
30 Tamil Nadu 233
31 Telangana 206
32 Tripura 64
33 Uttar Pradesh 583
34 Uttarakhand 104
35 West Bengal 176