Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 308
2 Andhra Pradesh 19187
3 Arunachal Pradesh 1670
4 Assam 20003
5 Bihar 26048
6 Chhattisgarh 26620
7 Dadar Nagar Haveli 586
8 Daman & Diu 637
9 Goa 1174
10 Gujarat 20317
11 Haryana 13959
12 Himachal Pradesh 2496
13 Jammu & Kashmir 9768
14 Jharkhand 15485
15 Karnataka 17974
16 Kerala 9560
17 Lakshadweep 349
18 Madhya Pradesh 31749
19 Maharashtra 25088
20 Manipur 4711
21 Meghalaya 5928
22 Mizoram 4628
23 Nagaland 4824
24 Odisha 18617
25 Puducherry 2389
26 Punjab 12486
27 Rajasthan 22644
28 Sikkim 807
29 Tamil Nadu 24059
30 Telangana 18503
31 Tripura 5179
32 Uttar Pradesh 60318
33 Uttarakhand 5561
34 West Bengal 20574