Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 308
2 Andhra Pradesh 19187
3 Arunachal Pradesh 1794
4 Assam 20006
5 Bihar 26607
6 Chhattisgarh 29210
7 Dadar Nagar Haveli 586
8 Daman & Diu 754
9 Delhi 0
10 Goa 1174
11 Gujarat 20488
12 Haryana 14225
13 Himachal Pradesh 2595
14 Jammu & Kashmir 9988
15 Jharkhand 16149
16 Karnataka 19825
17 Kerala 10093
18 Lakshadweep 349
19 Madhya Pradesh 32737
20 Maharashtra 28041
21 Manipur 5102
22 Meghalaya 5928
23 Mizoram 4629
24 Nagaland 4824
25 Odisha 19536
26 Puducherry 2389
27 Punjab 13072
28 Rajasthan 22740
29 Sikkim 948
30 Tamil Nadu 25491
31 Telangana 19312
32 Tripura 5834
33 Uttar Pradesh 61706
34 Uttarakhand 5854
35 West Bengal 20628