Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 308
2 Andhra Pradesh 19187
3 Arunachal Pradesh 1670
4 Assam 20003
5 Bihar 26156
6 Chhattisgarh 27260
7 Dadar Nagar Haveli 586
8 Daman & Diu 637
9 Delhi 0
10 Goa 1174
11 Gujarat 20478
12 Haryana 14119
13 Himachal Pradesh 2595
14 Jammu & Kashmir 9768
15 Jharkhand 15485
16 Karnataka 18604
17 Kerala 9813
18 Lakshadweep 349
19 Madhya Pradesh 32323
20 Maharashtra 25305
21 Manipur 4756
22 Meghalaya 5928
23 Mizoram 4628
24 Nagaland 4824
25 Odisha 18850
26 Puducherry 2389
27 Punjab 12525
28 Rajasthan 22714
29 Sikkim 855
30 Tamil Nadu 24951
31 Telangana 18539
32 Tripura 5179
33 Uttar Pradesh 60689
34 Uttarakhand 5704
35 West Bengal 20596