Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 308
2 Andhra Pradesh 19187
3 Arunachal Pradesh 2017
4 Assam 20507
5 Bihar 27080
6 Chhattisgarh 31847
7 Dadar Nagar Haveli 586
8 Daman & Diu 788
9 Delhi 0
10 Goa 1243
11 Gujarat 20763
12 Haryana 14410
13 Himachal Pradesh 2784
14 Jammu & Kashmir 10887
15 Jharkhand 16795
16 Karnataka 20304
17 Kerala 10419
18 Lakshadweep 355
19 Madhya Pradesh 33443
20 Maharashtra 29441
21 Manipur 5252
22 Meghalaya 5947
23 Mizoram 4629
24 Nagaland 4824
25 Odisha 20544
26 Puducherry 2389
27 Punjab 13274
28 Rajasthan 23031
29 Sikkim 1338
30 Tamil Nadu 26080
31 Telangana 19855
32 Tripura 5834
33 Uttar Pradesh 63487
34 Uttarakhand 5950
35 West Bengal 22458