Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 308
2 Andhra Pradesh 19187
3 Arunachal Pradesh 2017
4 Assam 20157
5 Bihar 26815
6 Chhattisgarh 31701
7 Dadar Nagar Haveli 586
8 Daman & Diu 754
9 Delhi 0
10 Goa 1243
11 Gujarat 20666
12 Haryana 14225
13 Himachal Pradesh 2714
14 Jammu & Kashmir 10797
15 Jharkhand 16665
16 Karnataka 20304
17 Kerala 10317
18 Lakshadweep 355
19 Madhya Pradesh 33207
20 Maharashtra 28636
21 Manipur 5102
22 Meghalaya 5928
23 Mizoram 4629
24 Nagaland 4824
25 Odisha 20185
26 Puducherry 2389
27 Punjab 13274
28 Rajasthan 22922
29 Sikkim 1338
30 Tamil Nadu 25917
31 Telangana 19593
32 Tripura 5834
33 Uttar Pradesh 62872
34 Uttarakhand 5950
35 West Bengal 22238