Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 308
2 Andhra Pradesh 20659
3 Arunachal Pradesh 1510
4 Assam 19846
5 Bihar 24891
6 Chhattisgarh 26731
7 Dadar Nagar Haveli 553
8 Daman & Diu 596
9 Goa 1174
10 Gujarat 19684
11 Haryana 13400
12 Himachal Pradesh 2632
13 Jammu & Kashmir 9115
14 Jharkhand 15372
15 Karnataka 17609
16 Kerala 8654
17 Lakshadweep 134
18 Madhya Pradesh 31658
19 Maharashtra 19040
20 Manipur 4170
21 Meghalaya 5820
22 Mizoram 4628
23 Nagaland 4820
24 Odisha 18573
25 Puducherry 2389
26 Punjab 12005
27 Rajasthan 24061
28 Sikkim 210
29 Tamil Nadu 24195
30 Telangana 18116
31 Tripura 5178
32 Uttar Pradesh 57829
33 Uttarakhand 5862
34 West Bengal 19689