Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 308
2 Andhra Pradesh 19187
3 Arunachal Pradesh 1692
4 Assam 20006
5 Bihar 26362
6 Chhattisgarh 28070
7 Dadar Nagar Haveli 586
8 Daman & Diu 703
9 Delhi 0
10 Goa 1174
11 Gujarat 20488
12 Haryana 14225
13 Himachal Pradesh 2595
14 Jammu & Kashmir 9930
15 Jharkhand 15945
16 Karnataka 19152
17 Kerala 9916
18 Lakshadweep 349
19 Madhya Pradesh 32461
20 Maharashtra 27749
21 Manipur 4886
22 Meghalaya 5928
23 Mizoram 4628
24 Nagaland 4824
25 Odisha 19060
26 Puducherry 2389
27 Punjab 12684
28 Rajasthan 22714
29 Sikkim 855
30 Tamil Nadu 25274
31 Telangana 18970
32 Tripura 5834
33 Uttar Pradesh 60878
34 Uttarakhand 5735
35 West Bengal 20616