Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 308
2 Andhra Pradesh 18921
3 Arunachal Pradesh 1590
4 Assam 19855
5 Bihar 25275
6 Chhattisgarh 25957
7 Dadar Nagar Haveli 583
8 Daman & Diu 612
9 Goa 1174
10 Gujarat 19840
11 Haryana 13007
12 Himachal Pradesh 2325
13 Jammu & Kashmir 9265
14 Jharkhand 15322
15 Karnataka 17632
16 Kerala 8771
17 Lakshadweep 154
18 Madhya Pradesh 31674
19 Maharashtra 19044
20 Manipur 4183
21 Meghalaya 5878
22 Mizoram 4628
23 Nagaland 4821
24 Odisha 18577
25 Puducherry 2389
26 Punjab 12054
27 Rajasthan 22396
28 Sikkim 227
29 Tamil Nadu 22497
30 Telangana 18270
31 Tripura 5179
32 Uttar Pradesh 57724
33 Uttarakhand 5342
34 West Bengal 19759