Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 5
2 Andhra Pradesh 210
3 Arunachal Pradesh 6
4 Assam 162
5 Bihar 165
6 Chhattisgarh 284
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 5
9 Delhi 0
10 Goa 3
11 Gujarat 213
12 Haryana 106
13 Himachal Pradesh 44
14 Jammu & Kashmir 34
15 Jharkhand 71
16 Karnataka 142
17 Kerala 114
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 325
20 Maharashtra 104
21 Manipur 33
22 Meghalaya 64
23 Mizoram 20
24 Nagaland 43
25 Odisha 208
26 Puducherry 12
27 Punjab 111
28 Rajasthan 167
29 Sikkim 3
30 Tamil Nadu 160
31 Telangana 104
32 Tripura 43
33 Uttar Pradesh 481
34 Uttarakhand 29
35 West Bengal 139