Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 5
2 Andhra Pradesh 7
3 Arunachal Pradesh 2
4 Assam 161
5 Bihar 147
6 Chhattisgarh 20
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 1
9 Goa 3
10 Gujarat 60
11 Haryana 9
12 Himachal Pradesh 0
13 Jammu & Kashmir 0
14 Jharkhand 14
15 Karnataka 58
16 Kerala 21
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 247
19 Maharashtra 69
20 Manipur 6
21 Meghalaya 61
22 Mizoram 13
23 Nagaland 11
24 Odisha 156
25 Puducherry 0
26 Punjab 12
27 Rajasthan 144
28 Sikkim 0
29 Tamil Nadu 5
30 Telangana 23
31 Tripura 38
32 Uttar Pradesh 166
33 Uttarakhand 0
34 West Bengal 119