Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 5
2 Andhra Pradesh 46
3 Arunachal Pradesh 2
4 Assam 162
5 Bihar 157
6 Chhattisgarh 56
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 4
9 Goa 3
10 Gujarat 89
11 Haryana 45
12 Himachal Pradesh 11
13 Jammu & Kashmir 2
14 Jharkhand 30
15 Karnataka 91
16 Kerala 23
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 252
19 Maharashtra 74
20 Manipur 18
21 Meghalaya 64
22 Mizoram 18
23 Nagaland 32
24 Odisha 157
25 Puducherry 7
26 Punjab 29
27 Rajasthan 137
28 Sikkim 2
29 Tamil Nadu 50
30 Telangana 54
31 Tripura 38
32 Uttar Pradesh 224
33 Uttarakhand 5
34 West Bengal 122