Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 5
2 Andhra Pradesh 221
3 Arunachal Pradesh 18
4 Assam 162
5 Bihar 179
6 Chhattisgarh 346
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 5
9 Delhi 0
10 Goa 3
11 Gujarat 221
12 Haryana 123
13 Himachal Pradesh 50
14 Jammu & Kashmir 35
15 Jharkhand 78
16 Karnataka 147
17 Kerala 117
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 351
20 Maharashtra 114
21 Manipur 33
22 Meghalaya 64
23 Mizoram 20
24 Nagaland 55
25 Odisha 210
26 Puducherry 12
27 Punjab 143
28 Rajasthan 172
29 Sikkim 3
30 Tamil Nadu 163
31 Telangana 103
32 Tripura 46
33 Uttar Pradesh 503
34 Uttarakhand 31
35 West Bengal 138