Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 5
2 Andhra Pradesh 213
3 Arunachal Pradesh 11
4 Assam 162
5 Bihar 169
6 Chhattisgarh 330
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 5
9 Delhi 0
10 Goa 3
11 Gujarat 218
12 Haryana 120
13 Himachal Pradesh 50
14 Jammu & Kashmir 34
15 Jharkhand 77
16 Karnataka 144
17 Kerala 115
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 348
20 Maharashtra 107
21 Manipur 33
22 Meghalaya 64
23 Mizoram 20
24 Nagaland 45
25 Odisha 210
26 Puducherry 12
27 Punjab 122
28 Rajasthan 170
29 Sikkim 3
30 Tamil Nadu 160
31 Telangana 104
32 Tripura 46
33 Uttar Pradesh 487
34 Uttarakhand 31
35 West Bengal 138