Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 5
2 Andhra Pradesh 195
3 Arunachal Pradesh 2
4 Assam 162
5 Bihar 162
6 Chhattisgarh 236
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 5
9 Goa 3
10 Gujarat 185
11 Haryana 92
12 Himachal Pradesh 42
13 Jammu & Kashmir 34
14 Jharkhand 66
15 Karnataka 141
16 Kerala 111
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 315
19 Maharashtra 92
20 Manipur 23
21 Meghalaya 64
22 Mizoram 20
23 Nagaland 38
24 Odisha 168
25 Puducherry 12
26 Punjab 101
27 Rajasthan 142
28 Sikkim 3
29 Tamil Nadu 151
30 Telangana 73
31 Tripura 38
32 Uttar Pradesh 455
33 Uttarakhand 26
34 West Bengal 134