Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 5
2 Andhra Pradesh 234
3 Arunachal Pradesh 28
4 Assam 189
5 Bihar 210
6 Chhattisgarh 373
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 14
9 Delhi 0
10 Goa 13
11 Gujarat 236
12 Haryana 149
13 Himachal Pradesh 53
14 Jammu & Kashmir 144
15 Jharkhand 131
16 Karnataka 155
17 Kerala 120
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 406
20 Maharashtra 247
21 Manipur 54
22 Meghalaya 69
23 Mizoram 40
24 Nagaland 78
25 Odisha 245
26 Puducherry 25
27 Punjab 146
28 Rajasthan 220
29 Sikkim 3
30 Tamil Nadu 215
31 Telangana 166
32 Tripura 45
33 Uttar Pradesh 587
34 Uttarakhand 36
35 West Bengal 146