Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 5
2 Andhra Pradesh 223
3 Arunachal Pradesh 19
4 Assam 176
5 Bihar 179
6 Chhattisgarh 363
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 5
9 Delhi 0
10 Goa 11
11 Gujarat 223
12 Haryana 137
13 Himachal Pradesh 54
14 Jammu & Kashmir 89
15 Jharkhand 80
16 Karnataka 152
17 Kerala 120
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 360
20 Maharashtra 135
21 Manipur 40
22 Meghalaya 69
23 Mizoram 20
24 Nagaland 64
25 Odisha 236
26 Puducherry 12
27 Punjab 140
28 Rajasthan 187
29 Sikkim 6
30 Tamil Nadu 173
31 Telangana 124
32 Tripura 46
33 Uttar Pradesh 565
34 Uttarakhand 35
35 West Bengal 142