Close

Wifi Choupal

Sr. No State Villages Action
1 Andaman Nicobar 0
2 Andhra Pradesh 0
3 Arunachal Pradesh 0
4 Assam 0
5 Bihar 6
6 Chhattisgarh 5
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 0
9 Goa 0
10 Gujarat 0
11 Haryana 4
12 Himachal Pradesh 2
13 Jammu & Kashmir 0
14 Jharkhand 2
15 Karnataka 25
16 Kerala 0
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 14
19 Maharashtra 1
20 Manipur 3
21 Meghalaya 0
22 Mizoram 0
23 Nagaland 0
24 Odisha 1
25 Puducherry 2
26 Punjab 0
27 Rajasthan 0
28 Sikkim 0
29 Tamil Nadu 0
30 Telangana 0
31 Tripura 0
32 Uttar Pradesh 82
33 Uttarakhand 4
34 West Bengal 1