Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 16311 22
3 Arunachal Pradesh 806 0
4 Assam 14405 482
5 Bihar 13378 1151
6 Chhattisgarh 24748 836
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 270 1
9 Delhi 0 0
10 Goa 1200 0
11 Gujarat 12499 946
12 Haryana 11487 1806
13 Himachal Pradesh 2929 734
14 Jammu & Kashmir 6750 355
15 Jharkhand 11594 6271
16 Karnataka 13837 5
17 Kerala 7169 11
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 25743 25245
20 Maharashtra 16608 10491
21 Manipur 1848 0
22 Meghalaya 1016 84
23 Mizoram 2512 0
24 Nagaland 2358 0
25 Odisha 15804 7072
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 10930 513
28 Rajasthan 15936 1994
29 Sikkim 751 0
30 Tamil Nadu 11237 2
31 Telangana 13165 27
32 Tripura 3628 211
33 Uttar Pradesh 37151 14643
34 Uttarakhand 2655 31
35 West Bengal 12954 1411