Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 12858 7
3 Arunachal Pradesh 202 0
4 Assam 10967 482
5 Bihar 10765 999
6 Chhattisgarh 22862 262
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 10 1
9 Delhi 0 0
10 Goa 1200 0
11 Gujarat 11872 676
12 Haryana 10409 480
13 Himachal Pradesh 721 347
14 Jammu & Kashmir 1500 312
15 Jharkhand 10298 886
16 Karnataka 6575 5
17 Kerala 4038 11
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 21844 23008
20 Maharashtra 13683 1107
21 Manipur 1679 0
22 Meghalaya 411 84
23 Mizoram 714 0
24 Nagaland 245 1
25 Odisha 13757 3070
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 8020 500
28 Rajasthan 14833 982
29 Sikkim 134 0
30 Tamil Nadu 3838 2
31 Telangana 3438 27
32 Tripura 2225 211
33 Uttar Pradesh 28371 2942
34 Uttarakhand 913 31
35 West Bengal 11754 1312