Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 16306 7
3 Arunachal Pradesh 806 0
4 Assam 14390 482
5 Bihar 13315 1147
6 Chhattisgarh 24649 828
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 270 1
9 Delhi 0 0
10 Goa 1200 0
11 Gujarat 12473 946
12 Haryana 11446 1393
13 Himachal Pradesh 2927 509
14 Jammu & Kashmir 6749 355
15 Jharkhand 11538 2009
16 Karnataka 13760 5
17 Kerala 7164 11
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 25722 25234
20 Maharashtra 17857 8622
21 Manipur 1844 0
22 Meghalaya 1016 84
23 Mizoram 2510 0
24 Nagaland 2481 0
25 Odisha 15735 6254
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 10904 509
28 Rajasthan 15909 1992
29 Sikkim 751 0
30 Tamil Nadu 11237 2
31 Telangana 13150 27
32 Tripura 3620 211
33 Uttar Pradesh 37106 12442
34 Uttarakhand 2654 31
35 West Bengal 12944 1355