Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 17 17
2 Andhra Pradesh 15600 73128
3 Arunachal Pradesh 24585 117380
4 Assam 39600 184675
5 Bihar 45600 213235
6 Chhattisgarh 32400 150985
7 Dadar Nagar Haveli 261 1131
8 Daman & Diu 1467 6336
9 Delhi 0 0
10 Goa 2400 11286
11 Gujarat 39600 185683
12 Haryana 26282 123342
13 Himachal Pradesh 14057 67376
14 Jammu & Kashmir 24453 112809
15 Jharkhand 28761 134071
16 Karnataka 36000 167694
17 Kerala 16800 78220
18 Lakshadweep 67 71
19 Madhya Pradesh 61186 285733
20 Maharashtra 39598 185377
21 Manipur 18752 89549
22 Meghalaya 13111 61973
23 Mizoram 9600 44736
24 Nagaland 13113 61443
25 Odisha 35988 167733
26 Puducherry 280 290
27 Punjab 26392 123517
28 Rajasthan 39600 185252
29 Sikkim 4799 22595
30 Tamil Nadu 38400 179838
31 Telangana 36000 168786
32 Tripura 9579 44838
33 Uttar Pradesh 90000 419573
34 Uttarakhand 15233 72407
35 West Bengal 26400 122394