Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 16311 23
3 Arunachal Pradesh 806 0
4 Assam 14411 482
5 Bihar 13378 1151
6 Chhattisgarh 24751 852
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 270 2
9 Delhi 0 0
10 Goa 1200 0
11 Gujarat 12579 949
12 Haryana 11500 1900
13 Himachal Pradesh 2930 734
14 Jammu & Kashmir 6751 355
15 Jharkhand 11599 7496
16 Karnataka 13846 6
17 Kerala 7171 11
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 27194 25679
20 Maharashtra 18325 12053
21 Manipur 1859 0
22 Meghalaya 1016 84
23 Mizoram 2512 0
24 Nagaland 2358 0
25 Odisha 15811 7087
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 11553 1204
28 Rajasthan 15936 1995
29 Sikkim 751 0
30 Tamil Nadu 11239 2
31 Telangana 13201 27
32 Tripura 3628 212
33 Uttar Pradesh 39575 16927
34 Uttarakhand 2656 32
35 West Bengal 12956 1939