Close

Health Human

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 11803 7
3 Arunachal Pradesh 29 0
4 Assam 10952 482
5 Bihar 8874 965
6 Chhattisgarh 22151 260
7 Dadar Nagar Haveli 0 0
8 Daman & Diu 8 1
9 Delhi 0 0
10 Goa 1200 0
11 Gujarat 11782 676
12 Haryana 10405 480
13 Himachal Pradesh 563 342
14 Jammu & Kashmir 1307 312
15 Jharkhand 9861 853
16 Karnataka 1458 5
17 Kerala 644 10
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 20941 22856
20 Maharashtra 13305 1036
21 Manipur 1601 0
22 Meghalaya 411 84
23 Mizoram 706 0
24 Nagaland 170 1
25 Odisha 9745 1312
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 7796 500
28 Rajasthan 14814 982
29 Sikkim 13 0
30 Tamil Nadu 16 2
31 Telangana 3105 27
32 Tripura 2183 211
33 Uttar Pradesh 27320 2915
34 Uttarakhand 787 31
35 West Bengal 9144 1008