Close

Financial Awareness

Sr. No State Program/Villages Action
1 Andaman Nicobar 1
2 Andhra Pradesh 31
3 Arunachal Pradesh 17
4 Assam 33
5 Bihar 39
6 Chhattisgarh 45
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 2
9 Delhi 0
10 Goa 2
11 Gujarat 34
12 Haryana 22
13 Himachal Pradesh 12
14 Jammu & Kashmir 22
15 Jharkhand 27
16 Karnataka 31
17 Kerala 14
18 Lakshadweep 1
19 Madhya Pradesh 53
20 Maharashtra 45
21 Manipur 15
22 Meghalaya 11
23 Mizoram 8
24 Nagaland 11
25 Odisha 30
26 Puducherry 4
27 Punjab 23
28 Rajasthan 33
29 Sikkim 3
30 Tamil Nadu 38
31 Telangana 31
32 Tripura 8
33 Uttar Pradesh 102
34 Uttarakhand 15
35 West Bengal 23