Close

Financial Awareness

Sr. No State Program/Villages Action
1 Andaman Nicobar 1
2 Andhra Pradesh 31
3 Arunachal Pradesh 21
4 Assam 33
5 Bihar 39
6 Chhattisgarh 45
7 Dadar Nagar Haveli 1
8 Daman & Diu 2
9 Delhi 0
10 Goa 2
11 Gujarat 34
12 Haryana 23
13 Himachal Pradesh 13
14 Jammu & Kashmir 24
15 Jharkhand 27
16 Karnataka 32
17 Kerala 14
18 Lakshadweep 1
19 Madhya Pradesh 55
20 Maharashtra 45
21 Manipur 17
22 Meghalaya 11
23 Mizoram 8
24 Nagaland 11
25 Odisha 30
26 Puducherry 6
27 Punjab 26
28 Rajasthan 33
29 Sikkim 4
30 Tamil Nadu 41
31 Telangana 32
32 Tripura 8
33 Uttar Pradesh 103
34 Uttarakhand 17
35 West Bengal 23