Close

Computer Lab-DigiGaon-II

Sr. No State Count Action
1 Andaman Nicobar 0
2 Andhra Pradesh 3
3 Arunachal Pradesh 1
4 Assam 5
5 Bihar 15
6 Chhattisgarh 6
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 0
9 Delhi 1
10 Goa 0
11 Gujarat 12
12 Haryana 0
13 Himachal Pradesh 1
14 Jammu & Kashmir 0
15 Jharkhand 27
16 Karnataka 0
17 Kerala 0
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 136
20 Maharashtra 26
21 Manipur 0
22 Meghalaya 0
23 Mizoram 0
24 Nagaland 0
25 Odisha 25
26 Puducherry 0
27 Punjab 0
28 Rajasthan 9
29 Sikkim 0
30 Tamil Nadu 0
31 Telangana 1
32 Tripura 2
33 Uttar Pradesh 44
34 Uttarakhand 5
35 West Bengal 18