Close

Painting-DigiGaon-II

Sr. No State Count Action
1 Andaman Nicobar 0
2 Andhra Pradesh 3
3 Arunachal Pradesh 0
4 Assam 3
5 Bihar 17
6 Chhattisgarh 6
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 0
9 Delhi 0
10 Goa 0
11 Gujarat 11
12 Haryana 0
13 Himachal Pradesh 0
14 Jammu & Kashmir 0
15 Jharkhand 25
16 Karnataka 0
17 Kerala 0
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 128
20 Maharashtra 18
21 Manipur 0
22 Meghalaya 0
23 Mizoram 0
24 Nagaland 0
25 Odisha 20
26 Puducherry 0
27 Punjab 0
28 Rajasthan 9
29 Sikkim 0
30 Tamil Nadu 0
31 Telangana 0
32 Tripura 2
33 Uttar Pradesh 43
34 Uttarakhand 5
35 West Bengal 16