Close

Center Photos

Sr. No State Count Action
1 Uttarakhand 5
2 Rajasthan 12
3 Uttar Pradesh 57
4 Bihar 20
5 Assam 12
6 West Bengal 22
7 Jharkhand 41
8 Odisha 30
9 Chhattisgarh 5
10 Madhya Pradesh 136
11 Gujarat 21
12 Maharashtra 32
13 Andhra Pradesh 2
14 Tamil Nadu 5