Close

Center Photos

Sr. No State Count Action
1 Uttarakhand 5
2 Rajasthan 12
3 Uttar Pradesh 57
4 Bihar 20
5 Tripura 1
6 Assam 12
7 West Bengal 22
8 Jharkhand 41
9 Odisha 30
10 Chhattisgarh 5
11 Madhya Pradesh 136
12 Gujarat 21
13 Maharashtra 32
14 Andhra Pradesh 2
15 Tamil Nadu 5