Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 4391 1
3 Arunachal Pradesh 843 1
4 Assam 3785 77
5 Bihar 3314 212
6 Chhattisgarh 6469 61
7 Dadar Nagar Haveli 1 0
8 Daman & Diu 3 0
9 Delhi 0 0
10 Goa 153 0
11 Gujarat 4250 172
12 Haryana 3271 240
13 Himachal Pradesh 1499 0
14 Jammu & Kashmir 2527 141
15 Jharkhand 2847 73
16 Karnataka 4432 0
17 Kerala 2176 1
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 6398 1168
20 Maharashtra 2721 19
21 Manipur 1087 0
22 Meghalaya 1649 2
23 Mizoram 781 0
24 Nagaland 1089 0
25 Odisha 4271 157
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 2742 193
28 Rajasthan 3179 110
29 Sikkim 237 0
30 Tamil Nadu 5870 1
31 Telangana 2702 0
32 Tripura 1059 3
33 Uttar Pradesh 10633 482
34 Uttarakhand 1181 0
35 West Bengal 3190 113