Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 4441 1
3 Arunachal Pradesh 864 1
4 Assam 3809 82
5 Bihar 3473 218
6 Chhattisgarh 6550 64
7 Dadar Nagar Haveli 2 0
8 Daman & Diu 7 0
9 Delhi 0 0
10 Goa 157 0
11 Gujarat 4264 177
12 Haryana 3300 252
13 Himachal Pradesh 1533 1
14 Jammu & Kashmir 2531 141
15 Jharkhand 2898 85
16 Karnataka 4566 1
17 Kerala 2180 1
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 6637 1253
20 Maharashtra 2875 29
21 Manipur 1088 0
22 Meghalaya 1654 2
23 Mizoram 781 0
24 Nagaland 1090 0
25 Odisha 4289 192
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 2880 206
28 Rajasthan 3217 115
29 Sikkim 237 0
30 Tamil Nadu 5971 1
31 Telangana 2760 2
32 Tripura 1059 3
33 Uttar Pradesh 10902 573
34 Uttarakhand 1210 1
35 West Bengal 3205 125