Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 4083 1
3 Arunachal Pradesh 711 1
4 Assam 3667 77
5 Bihar 3290 212
6 Chhattisgarh 6369 61
7 Dadar Nagar Haveli 1 0
8 Daman & Diu 3 0
9 Delhi 0 0
10 Goa 153 0
11 Gujarat 4251 172
12 Haryana 3155 240
13 Himachal Pradesh 1498 0
14 Jammu & Kashmir 2450 141
15 Jharkhand 2817 73
16 Karnataka 4254 0
17 Kerala 2177 1
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 6069 1168
20 Maharashtra 3018 19
21 Manipur 1087 0
22 Meghalaya 1445 2
23 Mizoram 780 0
24 Nagaland 1088 0
25 Odisha 4131 157
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 2756 193
28 Rajasthan 3155 110
29 Sikkim 237 0
30 Tamil Nadu 5815 1
31 Telangana 2702 0
32 Tripura 1069 3
33 Uttar Pradesh 10910 482
34 Uttarakhand 1127 0
35 West Bengal 3143 113