Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 3235 1
3 Arunachal Pradesh 200 1
4 Assam 3067 77
5 Bihar 2826 211
6 Chhattisgarh 6332 61
7 Dadar Nagar Haveli 1 0
8 Daman & Diu 2 0
9 Delhi 0 0
10 Goa 153 0
11 Gujarat 4193 172
12 Haryana 2770 240
13 Himachal Pradesh 630 0
14 Jammu & Kashmir 647 141
15 Jharkhand 2873 53
16 Karnataka 4070 0
17 Kerala 2029 0
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 5787 1162
20 Maharashtra 2642 19
21 Manipur 909 0
22 Meghalaya 699 2
23 Mizoram 610 0
24 Nagaland 664 0
25 Odisha 3904 155
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 2488 193
28 Rajasthan 3000 108
29 Sikkim 6 0
30 Tamil Nadu 3823 1
31 Telangana 374 0
32 Tripura 890 3
33 Uttar Pradesh 10478 348
34 Uttarakhand 281 0
35 West Bengal 3036 112