Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 0 0
2 Andhra Pradesh 3651 1
3 Arunachal Pradesh 328 1
4 Assam 3068 77
5 Bihar 2847 212
6 Chhattisgarh 6334 61
7 Dadar Nagar Haveli 1 0
8 Daman & Diu 2 0
9 Delhi 0 0
10 Goa 153 0
11 Gujarat 4194 172
12 Haryana 2770 240
13 Himachal Pradesh 675 0
14 Jammu & Kashmir 647 141
15 Jharkhand 2873 53
16 Karnataka 4225 0
17 Kerala 2165 1
18 Lakshadweep 0 0
19 Madhya Pradesh 5787 1162
20 Maharashtra 2654 19
21 Manipur 912 0
22 Meghalaya 699 2
23 Mizoram 615 0
24 Nagaland 683 0
25 Odisha 4131 155
26 Puducherry 0 0
27 Punjab 2488 193
28 Rajasthan 3003 108
29 Sikkim 10 0
30 Tamil Nadu 5322 1
31 Telangana 478 0
32 Tripura 1036 3
33 Uttar Pradesh 10487 348
34 Uttarakhand 327 0
35 West Bengal 3143 112