Close

Health Veterinary

Sr. No State Household Registrations Consultations Action
1 Andaman Nicobar 8 8
2 Andhra Pradesh 3880 3880
3 Arunachal Pradesh 6118 6118
4 Assam 9827 9827
5 Bihar 11302 11302
6 Chhattisgarh 8088 8088
7 Dadar Nagar Haveli 6 6
8 Daman & Diu 162 162
9 Delhi 0 0
10 Goa 600 600
11 Gujarat 9854 9854
12 Haryana 6580 6580
13 Himachal Pradesh 3570 3570
14 Jammu & Kashmir 5969 5969
15 Jharkhand 7165 7165
16 Karnataka 8979 8979
17 Kerala 4190 4190
18 Lakshadweep 17 17
19 Madhya Pradesh 15237 15237
20 Maharashtra 9859 9859
21 Manipur 4791 4791
22 Meghalaya 3300 3300
23 Mizoram 2399 2399
24 Nagaland 3300 3300
25 Odisha 8991 8991
26 Puducherry 30 30
27 Punjab 6564 6564
28 Rajasthan 9894 9894
29 Sikkim 1200 1200
30 Tamil Nadu 9595 9595
31 Telangana 8964 8964
32 Tripura 2396 2396
33 Uttar Pradesh 22423 22423
34 Uttarakhand 3869 3869
35 West Bengal 6594 6594