Close

Education - BCIT

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 40
2 Andhra Pradesh 957
3 Arunachal Pradesh 1545
4 Assam 2169
5 Bihar 2844
6 Chhattisgarh 1691
7 Dadar Nagar Haveli 58
8 Daman & Diu 116
9 Delhi 0
10 Goa 127
11 Gujarat 2290
12 Haryana 1266
13 Himachal Pradesh 715
14 Jammu & Kashmir 1459
15 Jharkhand 1705
16 Karnataka 1411
17 Kerala 851
18 Lakshadweep 78
19 Madhya Pradesh 3938
20 Maharashtra 1965
21 Manipur 1122
22 Meghalaya 673
23 Mizoram 465
24 Nagaland 606
25 Odisha 2045
26 Puducherry 262
27 Punjab 1327
28 Rajasthan 1898
29 Sikkim 211
30 Tamil Nadu 2032
31 Telangana 1667
32 Tripura 586
33 Uttar Pradesh 5647
34 Uttarakhand 1072
35 West Bengal 1503