Close

Education - BCIT

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 1
2 Andhra Pradesh 751
3 Arunachal Pradesh 1111
4 Assam 1355
5 Bihar 2062
6 Chhattisgarh 1391
7 Dadar Nagar Haveli 58
8 Daman & Diu 116
9 Delhi 0
10 Goa 102
11 Gujarat 1929
12 Haryana 1178
13 Himachal Pradesh 615
14 Jammu & Kashmir 1218
15 Jharkhand 1360
16 Karnataka 1362
17 Kerala 729
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 2968
20 Maharashtra 1376
21 Manipur 196
22 Meghalaya 220
23 Mizoram 230
24 Nagaland 269
25 Odisha 1718
26 Puducherry 127
27 Punjab 928
28 Rajasthan 1501
29 Sikkim 65
30 Tamil Nadu 1856
31 Telangana 1333
32 Tripura 474
33 Uttar Pradesh 4053
34 Uttarakhand 719
35 West Bengal 1203