Close

Education - BCIT

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 1
2 Andhra Pradesh 524
3 Arunachal Pradesh 184
4 Assam 576
5 Bihar 1282
6 Chhattisgarh 723
7 Dadar Nagar Haveli 15
8 Daman & Diu 46
9 Delhi 0
10 Goa 101
11 Gujarat 600
12 Haryana 958
13 Himachal Pradesh 145
14 Jammu & Kashmir 226
15 Jharkhand 443
16 Karnataka 415
17 Kerala 221
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 1337
20 Maharashtra 607
21 Manipur 171
22 Meghalaya 29
23 Mizoram 98
24 Nagaland 115
25 Odisha 59
26 Puducherry 30
27 Punjab 213
28 Rajasthan 604
29 Sikkim 65
30 Tamil Nadu 141
31 Telangana 745
32 Tripura 374
33 Uttar Pradesh 2411
34 Uttarakhand 467
35 West Bengal 565