Close

Education - BCIT

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 40
2 Andhra Pradesh 757
3 Arunachal Pradesh 1545
4 Assam 2027
5 Bihar 2386
6 Chhattisgarh 1466
7 Dadar Nagar Haveli 58
8 Daman & Diu 116
9 Delhi 0
10 Goa 120
11 Gujarat 2151
12 Haryana 1178
13 Himachal Pradesh 639
14 Jammu & Kashmir 1260
15 Jharkhand 1490
16 Karnataka 1410
17 Kerala 768
18 Lakshadweep 78
19 Madhya Pradesh 3067
20 Maharashtra 1735
21 Manipur 398
22 Meghalaya 653
23 Mizoram 464
24 Nagaland 602
25 Odisha 1920
26 Puducherry 252
27 Punjab 1010
28 Rajasthan 1580
29 Sikkim 211
30 Tamil Nadu 1856
31 Telangana 1517
32 Tripura 504
33 Uttar Pradesh 4621
34 Uttarakhand 939
35 West Bengal 1290