Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 638
2 Andhra Pradesh 19558
3 Arunachal Pradesh 5261
4 Assam 21474
5 Bihar 28661
6 Chhattisgarh 35065
7 Dadar Nagar Haveli 587
8 Daman & Diu 865
9 Delhi 0
10 Goa 1306
11 Gujarat 21365
12 Haryana 15963
13 Himachal Pradesh 4039
14 Jammu & Kashmir 12891
15 Jharkhand 19997
16 Karnataka 22127
17 Kerala 12240
18 Lakshadweep 355
19 Madhya Pradesh 37513
20 Maharashtra 32649
21 Manipur 5291
22 Meghalaya 6265
23 Mizoram 4665
24 Nagaland 5204
25 Odisha 22396
26 Puducherry 2627
27 Punjab 16532
28 Rajasthan 25442
29 Sikkim 2594
30 Tamil Nadu 28788
31 Telangana 22162
32 Tripura 5999
33 Uttar Pradesh 69015
34 Uttarakhand 7845
35 West Bengal 26086