Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 638
2 Andhra Pradesh 19454
3 Arunachal Pradesh 4229
4 Assam 21191
5 Bihar 28434
6 Chhattisgarh 34996
7 Dadar Nagar Haveli 587
8 Daman & Diu 858
9 Delhi 0
10 Goa 1306
11 Gujarat 21193
12 Haryana 14692
13 Himachal Pradesh 3585
14 Jammu & Kashmir 12546
15 Jharkhand 18508
16 Karnataka 21710
17 Kerala 11951
18 Lakshadweep 355
19 Madhya Pradesh 34899
20 Maharashtra 32042
21 Manipur 5268
22 Meghalaya 6216
23 Mizoram 4629
24 Nagaland 5201
25 Odisha 21666
26 Puducherry 2545
27 Punjab 14480
28 Rajasthan 24341
29 Sikkim 2594
30 Tamil Nadu 28217
31 Telangana 21731
32 Tripura 5900
33 Uttar Pradesh 67118
34 Uttarakhand 6208
35 West Bengal 24386