Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 676
2 Andhra Pradesh 19734
3 Arunachal Pradesh 13441
4 Assam 24531
5 Bihar 29625
6 Chhattisgarh 36693
7 Dadar Nagar Haveli 618
8 Daman & Diu 1200
9 Delhi 0
10 Goa 1618
11 Gujarat 22685
12 Haryana 17760
13 Himachal Pradesh 7655
14 Jammu & Kashmir 14888
15 Jharkhand 23230
16 Karnataka 23430
17 Kerala 12408
18 Lakshadweep 653
19 Madhya Pradesh 41237
20 Maharashtra 35569
21 Manipur 9717
22 Meghalaya 7327
23 Mizoram 4911
24 Nagaland 6788
25 Odisha 24001
26 Puducherry 2656
27 Punjab 18537
28 Rajasthan 26627
29 Sikkim 2798
30 Tamil Nadu 29698
31 Telangana 23256
32 Tripura 7374
33 Uttar Pradesh 74535
34 Uttarakhand 11434
35 West Bengal 27967