Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 676
2 Andhra Pradesh 19678
3 Arunachal Pradesh 13353
4 Assam 24086
5 Bihar 29556
6 Chhattisgarh 36567
7 Dadar Nagar Haveli 618
8 Daman & Diu 1200
9 Delhi 0
10 Goa 1432
11 Gujarat 22682
12 Haryana 17679
13 Himachal Pradesh 7643
14 Jammu & Kashmir 14772
15 Jharkhand 22586
16 Karnataka 23388
17 Kerala 12385
18 Lakshadweep 653
19 Madhya Pradesh 40014
20 Maharashtra 34969
21 Manipur 9708
22 Meghalaya 7321
23 Mizoram 4911
24 Nagaland 6783
25 Odisha 23844
26 Puducherry 2656
27 Punjab 18336
28 Rajasthan 26258
29 Sikkim 2788
30 Tamil Nadu 29662
31 Telangana 23213
32 Tripura 7169
33 Uttar Pradesh 73387
34 Uttarakhand 11374
35 West Bengal 27008