Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 668
2 Andhra Pradesh 19632
3 Arunachal Pradesh 6717
4 Assam 22662
5 Bihar 29236
6 Chhattisgarh 35607
7 Dadar Nagar Haveli 606
8 Daman & Diu 865
9 Delhi 0
10 Goa 1387
11 Gujarat 21436
12 Haryana 16148
13 Himachal Pradesh 4156
14 Jammu & Kashmir 13019
15 Jharkhand 21436
16 Karnataka 22226
17 Kerala 12290
18 Lakshadweep 355
19 Madhya Pradesh 38945
20 Maharashtra 33319
21 Manipur 5302
22 Meghalaya 6290
23 Mizoram 4673
24 Nagaland 5237
25 Odisha 22683
26 Puducherry 2627
27 Punjab 17262
28 Rajasthan 25657
29 Sikkim 2602
30 Tamil Nadu 28922
31 Telangana 22322
32 Tripura 6019
33 Uttar Pradesh 69595
34 Uttarakhand 8003
35 West Bengal 26247