Close

Wifi Choupal

Sr. No State Villages Action
1 Andaman Nicobar 0
2 Andhra Pradesh 0
3 Arunachal Pradesh 0
4 Assam 0
5 Bihar 6
6 Chhattisgarh 5
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 0
9 Delhi 0
10 Goa 0
11 Gujarat 0
12 Haryana 4
13 Himachal Pradesh 2
14 Jammu & Kashmir 0
15 Jharkhand 2
16 Karnataka 25
17 Kerala 0
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 15
20 Maharashtra 1
21 Manipur 3
22 Meghalaya 0
23 Mizoram 0
24 Nagaland 0
25 Odisha 1
26 Puducherry 2
27 Punjab 0
28 Rajasthan 0
29 Sikkim 0
30 Tamil Nadu 0
31 Telangana 0
32 Tripura 0
33 Uttar Pradesh 82
34 Uttarakhand 4
35 West Bengal 1