Close

Skills-CAD

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 72
3 Arunachal Pradesh 44
4 Assam 73
5 Bihar 82
6 Chhattisgarh 99
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 5
9 Delhi 0
10 Goa 4
11 Gujarat 70
12 Haryana 47
13 Himachal Pradesh 36
14 Jammu & Kashmir 45
15 Jharkhand 51
16 Karnataka 64
17 Kerala 33
18 Lakshadweep 2
19 Madhya Pradesh 111
20 Maharashtra 86
21 Manipur 30
22 Meghalaya 22
23 Mizoram 16
24 Nagaland 18
25 Odisha 60
26 Puducherry 8
27 Punjab 50
28 Rajasthan 72
29 Sikkim 5
30 Tamil Nadu 80
31 Telangana 62
32 Tripura 21
33 Uttar Pradesh 216
34 Uttarakhand 33
35 West Bengal 61