Close

Skills-CAD

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 72
3 Arunachal Pradesh 48
4 Assam 74
5 Bihar 81
6 Chhattisgarh 101
7 Dadar Nagar Haveli 3
8 Daman & Diu 5
9 Delhi 0
10 Goa 4
11 Gujarat 77
12 Haryana 50
13 Himachal Pradesh 38
14 Jammu & Kashmir 45
15 Jharkhand 61
16 Karnataka 66
17 Kerala 34
18 Lakshadweep 2
19 Madhya Pradesh 111
20 Maharashtra 95
21 Manipur 34
22 Meghalaya 22
23 Mizoram 16
24 Nagaland 22
25 Odisha 64
26 Puducherry 8
27 Punjab 50
28 Rajasthan 70
29 Sikkim 9
30 Tamil Nadu 87
31 Telangana 75
32 Tripura 21
33 Uttar Pradesh 220
34 Uttarakhand 35
35 West Bengal 61