Close

Skills-CAD

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 72
3 Arunachal Pradesh 48
4 Assam 73
5 Bihar 82
6 Chhattisgarh 100
7 Dadar Nagar Haveli 3
8 Daman & Diu 5
9 Delhi 0
10 Goa 4
11 Gujarat 73
12 Haryana 49
13 Himachal Pradesh 38
14 Jammu & Kashmir 45
15 Jharkhand 60
16 Karnataka 64
17 Kerala 34
18 Lakshadweep 2
19 Madhya Pradesh 111
20 Maharashtra 94
21 Manipur 32
22 Meghalaya 22
23 Mizoram 16
24 Nagaland 20
25 Odisha 64
26 Puducherry 8
27 Punjab 50
28 Rajasthan 73
29 Sikkim 9
30 Tamil Nadu 86
31 Telangana 73
32 Tripura 21
33 Uttar Pradesh 220
34 Uttarakhand 33
35 West Bengal 61