Close

Skills-CAD

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 69
3 Arunachal Pradesh 35
4 Assam 63
5 Bihar 82
6 Chhattisgarh 94
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 4
9 Delhi 0
10 Goa 4
11 Gujarat 65
12 Haryana 47
13 Himachal Pradesh 33
14 Jammu & Kashmir 40
15 Jharkhand 48
16 Karnataka 61
17 Kerala 29
18 Lakshadweep 2
19 Madhya Pradesh 103
20 Maharashtra 92
21 Manipur 26
22 Meghalaya 20
23 Mizoram 13
24 Nagaland 17
25 Odisha 58
26 Puducherry 6
27 Punjab 40
28 Rajasthan 54
29 Sikkim 8
30 Tamil Nadu 77
31 Telangana 64
32 Tripura 16
33 Uttar Pradesh 165
34 Uttarakhand 27
35 West Bengal 51