Close

Competitive Exam Training

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 4
2 Andhra Pradesh 65
3 Arunachal Pradesh 28
4 Assam 74
5 Bihar 113
6 Chhattisgarh 112
7 Dadar Nagar Haveli 4
8 Daman & Diu 8
9 Delhi 0
10 Goa 8
11 Gujarat 65
12 Haryana 59
13 Himachal Pradesh 48
14 Jammu & Kashmir 62
15 Jharkhand 87
16 Karnataka 107
17 Kerala 48
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 109
20 Maharashtra 125
21 Manipur 36
22 Meghalaya 18
23 Mizoram 32
24 Nagaland 45
25 Odisha 72
26 Puducherry 16
27 Punjab 54
28 Rajasthan 98
29 Sikkim 11
30 Tamil Nadu 51
31 Telangana 78
32 Tripura 32
33 Uttar Pradesh 241
34 Uttarakhand 54
35 West Bengal 54