Close

Competitive Exam Training

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 3
2 Andhra Pradesh 60
3 Arunachal Pradesh 25
4 Assam 62
5 Bihar 86
6 Chhattisgarh 110
7 Dadar Nagar Haveli 4
8 Daman & Diu 8
9 Delhi 0
10 Goa 8
11 Gujarat 45
12 Haryana 56
13 Himachal Pradesh 48
14 Jammu & Kashmir 57
15 Jharkhand 80
16 Karnataka 101
17 Kerala 48
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 89
20 Maharashtra 113
21 Manipur 36
22 Meghalaya 12
23 Mizoram 32
24 Nagaland 45
25 Odisha 56
26 Puducherry 6
27 Punjab 46
28 Rajasthan 92
29 Sikkim 11
30 Tamil Nadu 50
31 Telangana 55
32 Tripura 32
33 Uttar Pradesh 235
34 Uttarakhand 56
35 West Bengal 54