Close

Competitive Exam Training

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 4
2 Andhra Pradesh 80
3 Arunachal Pradesh 52
4 Assam 97
5 Bihar 135
6 Chhattisgarh 130
7 Dadar Nagar Haveli 4
8 Daman & Diu 8
9 Delhi 0
10 Goa 8
11 Gujarat 97
12 Haryana 76
13 Himachal Pradesh 48
14 Jammu & Kashmir 77
15 Jharkhand 97
16 Karnataka 113
17 Kerala 55
18 Lakshadweep 4
19 Madhya Pradesh 193
20 Maharashtra 140
21 Manipur 48
22 Meghalaya 40
23 Mizoram 32
24 Nagaland 45
25 Odisha 108
26 Puducherry 16
27 Punjab 88
28 Rajasthan 119
29 Sikkim 11
30 Tamil Nadu 88
31 Telangana 110
32 Tripura 32
33 Uttar Pradesh 291
34 Uttarakhand 57
35 West Bengal 76