Close

Competitive Exam Training

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 3
2 Andhra Pradesh 53
3 Arunachal Pradesh 13
4 Assam 43
5 Bihar 83
6 Chhattisgarh 91
7 Dadar Nagar Haveli 4
8 Daman & Diu 8
9 Delhi 0
10 Goa 8
11 Gujarat 41
12 Haryana 31
13 Himachal Pradesh 48
14 Jammu & Kashmir 45
15 Jharkhand 45
16 Karnataka 65
17 Kerala 40
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 49
20 Maharashtra 113
21 Manipur 36
22 Meghalaya 9
23 Mizoram 32
24 Nagaland 45
25 Odisha 53
26 Puducherry 6
27 Punjab 28
28 Rajasthan 50
29 Sikkim 11
30 Tamil Nadu 34
31 Telangana 35
32 Tripura 32
33 Uttar Pradesh 145
34 Uttarakhand 56
35 West Bengal 41