Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 1824
3 Arunachal Pradesh 1464
4 Assam 2467
5 Bihar 2828
6 Chhattisgarh 3219
7 Dadar Nagar Haveli 70
8 Daman & Diu 140
9 Delhi 0
10 Goa 140
11 Gujarat 2458
12 Haryana 1799
13 Himachal Pradesh 840
14 Jammu & Kashmir 1818
15 Jharkhand 1398
16 Karnataka 2117
17 Kerala 980
18 Lakshadweep 70
19 Madhya Pradesh 3534
20 Maharashtra 2917
21 Manipur 1399
22 Meghalaya 770
23 Mizoram 565
24 Nagaland 840
25 Odisha 2274
26 Puducherry 420
27 Punjab 1474
28 Rajasthan 2329
29 Sikkim 210
30 Tamil Nadu 2539
31 Telangana 1728
32 Tripura 562
33 Uttar Pradesh 7109
34 Uttarakhand 1130
35 West Bengal 1794