Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 35
2 Andhra Pradesh 1268
3 Arunachal Pradesh 135
4 Assam 1141
5 Bihar 1274
6 Chhattisgarh 1989
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 38
9 Delhi 0
10 Goa 40
11 Gujarat 891
12 Haryana 782
13 Himachal Pradesh 650
14 Jammu & Kashmir 644
15 Jharkhand 551
16 Karnataka 859
17 Kerala 513
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 1966
20 Maharashtra 1321
21 Manipur 183
22 Meghalaya 402
23 Mizoram 144
24 Nagaland 553
25 Odisha 1214
26 Puducherry 83
27 Punjab 665
28 Rajasthan 1230
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 479
31 Telangana 842
32 Tripura 371
33 Uttar Pradesh 4047
34 Uttarakhand 172
35 West Bengal 993