Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 45
2 Andhra Pradesh 1711
3 Arunachal Pradesh 265
4 Assam 1485
5 Bihar 1777
6 Chhattisgarh 2670
7 Dadar Nagar Haveli 70
8 Daman & Diu 140
9 Delhi 0
10 Goa 140
11 Gujarat 985
12 Haryana 976
13 Himachal Pradesh 774
14 Jammu & Kashmir 957
15 Jharkhand 808
16 Karnataka 1413
17 Kerala 636
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 2230
20 Maharashtra 2383
21 Manipur 338
22 Meghalaya 498
23 Mizoram 565
24 Nagaland 770
25 Odisha 1600
26 Puducherry 112
27 Punjab 747
28 Rajasthan 1402
29 Sikkim 140
30 Tamil Nadu 1340
31 Telangana 893
32 Tripura 562
33 Uttar Pradesh 5076
34 Uttarakhand 875
35 West Bengal 1250