Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 35
2 Andhra Pradesh 1242
3 Arunachal Pradesh 107
4 Assam 1098
5 Bihar 1209
6 Chhattisgarh 1841
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 38
9 Delhi 0
10 Goa 40
11 Gujarat 885
12 Haryana 747
13 Himachal Pradesh 221
14 Jammu & Kashmir 478
15 Jharkhand 519
16 Karnataka 842
17 Kerala 469
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 1920
20 Maharashtra 1302
21 Manipur 161
22 Meghalaya 402
23 Mizoram 144
24 Nagaland 347
25 Odisha 1153
26 Puducherry 36
27 Punjab 576
28 Rajasthan 1188
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 467
31 Telangana 811
32 Tripura 317
33 Uttar Pradesh 3913
34 Uttarakhand 127
35 West Bengal 925