Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 45
2 Andhra Pradesh 1711
3 Arunachal Pradesh 265
4 Assam 1557
5 Bihar 1778
6 Chhattisgarh 2670
7 Dadar Nagar Haveli 70
8 Daman & Diu 140
9 Delhi 0
10 Goa 140
11 Gujarat 996
12 Haryana 975
13 Himachal Pradesh 774
14 Jammu & Kashmir 987
15 Jharkhand 826
16 Karnataka 1414
17 Kerala 642
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 2243
20 Maharashtra 2398
21 Manipur 338
22 Meghalaya 498
23 Mizoram 565
24 Nagaland 770
25 Odisha 1612
26 Puducherry 112
27 Punjab 778
28 Rajasthan 1405
29 Sikkim 140
30 Tamil Nadu 1340
31 Telangana 915
32 Tripura 562
33 Uttar Pradesh 5234
34 Uttarakhand 900
35 West Bengal 1293