Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 46
2 Andhra Pradesh 1712
3 Arunachal Pradesh 269
4 Assam 1709
5 Bihar 1827
6 Chhattisgarh 2675
7 Dadar Nagar Haveli 70
8 Daman & Diu 140
9 Delhi 0
10 Goa 140
11 Gujarat 1006
12 Haryana 993
13 Himachal Pradesh 774
14 Jammu & Kashmir 1010
15 Jharkhand 1070
16 Karnataka 1428
17 Kerala 642
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 2366
20 Maharashtra 2421
21 Manipur 338
22 Meghalaya 496
23 Mizoram 565
24 Nagaland 770
25 Odisha 1724
26 Puducherry 112
27 Punjab 815
28 Rajasthan 1449
29 Sikkim 210
30 Tamil Nadu 1338
31 Telangana 959
32 Tripura 562
33 Uttar Pradesh 5337
34 Uttarakhand 884
35 West Bengal 1304