Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 1824
3 Arunachal Pradesh 1464
4 Assam 2497
5 Bihar 2828
6 Chhattisgarh 3221
7 Dadar Nagar Haveli 70
8 Daman & Diu 140
9 Delhi 0
10 Goa 103
11 Gujarat 2458
12 Haryana 1807
13 Himachal Pradesh 840
14 Jammu & Kashmir 1817
15 Jharkhand 1387
16 Karnataka 2046
17 Kerala 979
18 Lakshadweep 70
19 Madhya Pradesh 3459
20 Maharashtra 2953
21 Manipur 1399
22 Meghalaya 770
23 Mizoram 564
24 Nagaland 840
25 Odisha 2297
26 Puducherry 420
27 Punjab 1474
28 Rajasthan 2327
29 Sikkim 210
30 Tamil Nadu 2539
31 Telangana 1728
32 Tripura 562
33 Uttar Pradesh 7050
34 Uttarakhand 1128
35 West Bengal 1795