Close

Education - CCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 35
2 Andhra Pradesh 1242
3 Arunachal Pradesh 113
4 Assam 1120
5 Bihar 1207
6 Chhattisgarh 1854
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 38
9 Delhi 0
10 Goa 40
11 Gujarat 890
12 Haryana 765
13 Himachal Pradesh 267
14 Jammu & Kashmir 506
15 Jharkhand 533
16 Karnataka 845
17 Kerala 485
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 1950
20 Maharashtra 1307
21 Manipur 160
22 Meghalaya 402
23 Mizoram 144
24 Nagaland 351
25 Odisha 1178
26 Puducherry 65
27 Punjab 585
28 Rajasthan 1191
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 479
31 Telangana 842
32 Tripura 317
33 Uttar Pradesh 3971
34 Uttarakhand 138
35 West Bengal 938