Close

Facilitation Centre

Sr. No State Centers Action
1 Andaman Nicobar 1
2 Andhra Pradesh 29
3 Arunachal Pradesh 19
4 Assam 31
5 Bihar 38
6 Chhattisgarh 45
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 2
9 Delhi 0
10 Goa 2
11 Gujarat 34
12 Haryana 22
13 Himachal Pradesh 13
14 Jammu & Kashmir 22
15 Jharkhand 23
16 Karnataka 32
17 Kerala 13
18 Lakshadweep 1
19 Madhya Pradesh 52
20 Maharashtra 41
21 Manipur 16
22 Meghalaya 11
23 Mizoram 8
24 Nagaland 9
25 Odisha 30
26 Puducherry 4
27 Punjab 25
28 Rajasthan 33
29 Sikkim 3
30 Tamil Nadu 38
31 Telangana 30
32 Tripura 8
33 Uttar Pradesh 103
34 Uttarakhand 14
35 West Bengal 23