Close

Solar Enabled

Sr. No State No. of Solar Lights Action
1 Andaman Nicobar 8
2 Andhra Pradesh 112
3 Arunachal Pradesh 168
4 Assam 262
5 Bihar 304
6 Chhattisgarh 213
7 Dadar Nagar Haveli 8
8 Daman & Diu 16
9 Delhi 0
10 Goa 16
11 Gujarat 263
12 Haryana 184
13 Himachal Pradesh 96
14 Jammu & Kashmir 176
15 Jharkhand 196
16 Karnataka 232
17 Kerala 112
18 Lakshadweep 8
19 Madhya Pradesh 408
20 Maharashtra 294
21 Manipur 128
22 Meghalaya 88
23 Mizoram 64
24 Nagaland 88
25 Odisha 238
26 Puducherry 25
27 Punjab 192
28 Rajasthan 264
29 Sikkim 32
30 Tamil Nadu 241
31 Telangana 238
32 Tripura 64
33 Uttar Pradesh 599
34 Uttarakhand 112
35 West Bengal 176