Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 2599
3 Arunachal Pradesh 370
4 Assam 2186
5 Bihar 2672
6 Chhattisgarh 4070
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 125
9 Delhi 0
10 Goa 96
11 Gujarat 1863
12 Haryana 1521
13 Himachal Pradesh 1245
14 Jammu & Kashmir 1094
15 Jharkhand 1410
16 Karnataka 2049
17 Kerala 908
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 3557
20 Maharashtra 1951
21 Manipur 248
22 Meghalaya 756
23 Mizoram 221
24 Nagaland 1077
25 Odisha 2306
26 Puducherry 151
27 Punjab 1266
28 Rajasthan 2666
29 Sikkim 47
30 Tamil Nadu 1023
31 Telangana 1948
32 Tripura 747
33 Uttar Pradesh 6325
34 Uttarakhand 159
35 West Bengal 1947