Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 2454
3 Arunachal Pradesh 284
4 Assam 2184
5 Bihar 2622
6 Chhattisgarh 3759
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 113
9 Delhi 0
10 Goa 96
11 Gujarat 1862
12 Haryana 1495
13 Himachal Pradesh 570
14 Jammu & Kashmir 713
15 Jharkhand 1400
16 Karnataka 2009
17 Kerala 820
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 3533
20 Maharashtra 1934
21 Manipur 204
22 Meghalaya 756
23 Mizoram 221
24 Nagaland 660
25 Odisha 2231
26 Puducherry 123
27 Punjab 1188
28 Rajasthan 2634
29 Sikkim 47
30 Tamil Nadu 1023
31 Telangana 1905
32 Tripura 651
33 Uttar Pradesh 6128
34 Uttarakhand 152
35 West Bengal 1799