Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 83
2 Andhra Pradesh 3510
3 Arunachal Pradesh 801
4 Assam 3285
5 Bihar 3882
6 Chhattisgarh 5256
7 Dadar Nagar Haveli 140
8 Daman & Diu 280
9 Delhi 0
10 Goa 280
11 Gujarat 2188
12 Haryana 2003
13 Himachal Pradesh 1537
14 Jammu & Kashmir 1887
15 Jharkhand 3003
16 Karnataka 3172
17 Kerala 1238
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 4645
20 Maharashtra 4611
21 Manipur 651
22 Meghalaya 891
23 Mizoram 1122
24 Nagaland 1540
25 Odisha 3495
26 Puducherry 273
27 Punjab 1656
28 Rajasthan 3201
29 Sikkim 428
30 Tamil Nadu 3369
31 Telangana 2203
32 Tripura 1126
33 Uttar Pradesh 9121
34 Uttarakhand 1681
35 West Bengal 2559