Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 82
2 Andhra Pradesh 3484
3 Arunachal Pradesh 589
4 Assam 3120
5 Bihar 3821
6 Chhattisgarh 5248
7 Dadar Nagar Haveli 140
8 Daman & Diu 280
9 Delhi 0
10 Goa 280
11 Gujarat 2185
12 Haryana 1939
13 Himachal Pradesh 1555
14 Jammu & Kashmir 1850
15 Jharkhand 2288
16 Karnataka 3168
17 Kerala 1238
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 4247
20 Maharashtra 4670
21 Manipur 651
22 Meghalaya 891
23 Mizoram 1122
24 Nagaland 1540
25 Odisha 3296
26 Puducherry 273
27 Punjab 1562
28 Rajasthan 3195
29 Sikkim 288
30 Tamil Nadu 3367
31 Telangana 2089
32 Tripura 1126
33 Uttar Pradesh 8864
34 Uttarakhand 1695
35 West Bengal 2555