Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 70
2 Andhra Pradesh 2454
3 Arunachal Pradesh 251
4 Assam 2139
5 Bihar 2623
6 Chhattisgarh 3725
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 113
9 Delhi 0
10 Goa 96
11 Gujarat 1853
12 Haryana 1468
13 Himachal Pradesh 532
14 Jammu & Kashmir 701
15 Jharkhand 1372
16 Karnataka 1985
17 Kerala 774
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 3481
20 Maharashtra 1924
21 Manipur 185
22 Meghalaya 756
23 Mizoram 221
24 Nagaland 652
25 Odisha 2179
26 Puducherry 93
27 Punjab 1167
28 Rajasthan 2621
29 Sikkim 47
30 Tamil Nadu 979
31 Telangana 1856
32 Tripura 646
33 Uttar Pradesh 6036
34 Uttarakhand 141
35 West Bengal 1755