Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 140
2 Andhra Pradesh 3770
3 Arunachal Pradesh 2894
4 Assam 4929
5 Bihar 5633
6 Chhattisgarh 6435
7 Dadar Nagar Haveli 140
8 Daman & Diu 280
9 Delhi 0
10 Goa 280
11 Gujarat 4951
12 Haryana 3638
13 Himachal Pradesh 1681
14 Jammu & Kashmir 3623
15 Jharkhand 3274
16 Karnataka 4470
17 Kerala 1961
18 Lakshadweep 140
19 Madhya Pradesh 7038
20 Maharashtra 5923
21 Manipur 2800
22 Meghalaya 1540
23 Mizoram 1122
24 Nagaland 1680
25 Odisha 4548
26 Puducherry 840
27 Punjab 2967
28 Rajasthan 4694
29 Sikkim 420
30 Tamil Nadu 5117
31 Telangana 3464
32 Tripura 1072
33 Uttar Pradesh 13576
34 Uttarakhand 2071
35 West Bengal 3601