Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 140
2 Andhra Pradesh 3770
3 Arunachal Pradesh 2905
4 Assam 5007
5 Bihar 5595
6 Chhattisgarh 6433
7 Dadar Nagar Haveli 140
8 Daman & Diu 280
9 Delhi 0
10 Goa 233
11 Gujarat 4951
12 Haryana 3635
13 Himachal Pradesh 1681
14 Jammu & Kashmir 3626
15 Jharkhand 3332
16 Karnataka 4313
17 Kerala 1961
18 Lakshadweep 140
19 Madhya Pradesh 7156
20 Maharashtra 5898
21 Manipur 2800
22 Meghalaya 1540
23 Mizoram 1122
24 Nagaland 1680
25 Odisha 4581
26 Puducherry 840
27 Punjab 3018
28 Rajasthan 4694
29 Sikkim 420
30 Tamil Nadu 5117
31 Telangana 3464
32 Tripura 1075
33 Uttar Pradesh 13436
34 Uttarakhand 2101
35 West Bengal 3600