Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 82
2 Andhra Pradesh 3510
3 Arunachal Pradesh 801
4 Assam 3284
5 Bihar 3882
6 Chhattisgarh 5264
7 Dadar Nagar Haveli 140
8 Daman & Diu 280
9 Delhi 0
10 Goa 280
11 Gujarat 2193
12 Haryana 1976
13 Himachal Pradesh 1532
14 Jammu & Kashmir 1890
15 Jharkhand 2927
16 Karnataka 3173
17 Kerala 1238
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 4486
20 Maharashtra 4698
21 Manipur 651
22 Meghalaya 891
23 Mizoram 1122
24 Nagaland 1540
25 Odisha 3493
26 Puducherry 273
27 Punjab 1607
28 Rajasthan 3223
29 Sikkim 428
30 Tamil Nadu 3367
31 Telangana 2148
32 Tripura 1126
33 Uttar Pradesh 9132
34 Uttarakhand 1683
35 West Bengal 2607