Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 140
2 Andhra Pradesh 3770
3 Arunachal Pradesh 2810
4 Assam 4937
5 Bihar 5735
6 Chhattisgarh 6408
7 Dadar Nagar Haveli 140
8 Daman & Diu 280
9 Delhi 0
10 Goa 280
11 Gujarat 4954
12 Haryana 3640
13 Himachal Pradesh 1679
14 Jammu & Kashmir 3634
15 Jharkhand 3353
16 Karnataka 4470
17 Kerala 1961
18 Lakshadweep 140
19 Madhya Pradesh 7189
20 Maharashtra 5959
21 Manipur 2800
22 Meghalaya 1540
23 Mizoram 1122
24 Nagaland 1680
25 Odisha 4545
26 Puducherry 840
27 Punjab 2947
28 Rajasthan 4754
29 Sikkim 420
30 Tamil Nadu 5117
31 Telangana 3464
32 Tripura 1110
33 Uttar Pradesh 13634
34 Uttarakhand 2149
35 West Bengal 3588