Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 82
2 Andhra Pradesh 3485
3 Arunachal Pradesh 587
4 Assam 2765
5 Bihar 3814
6 Chhattisgarh 5248
7 Dadar Nagar Haveli 140
8 Daman & Diu 280
9 Delhi 0
10 Goa 280
11 Gujarat 2171
12 Haryana 1869
13 Himachal Pradesh 1555
14 Jammu & Kashmir 1827
15 Jharkhand 2219
16 Karnataka 3145
17 Kerala 1192
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 4230
20 Maharashtra 4727
21 Manipur 645
22 Meghalaya 879
23 Mizoram 1122
24 Nagaland 1540
25 Odisha 3214
26 Puducherry 247
27 Punjab 1485
28 Rajasthan 2978
29 Sikkim 288
30 Tamil Nadu 3365
31 Telangana 2033
32 Tripura 1130
33 Uttar Pradesh 8466
34 Uttarakhand 1697
35 West Bengal 2521