Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 638
2 Andhra Pradesh 19545
3 Arunachal Pradesh 4529
4 Assam 21439
5 Bihar 28636
6 Chhattisgarh 35052
7 Dadar Nagar Haveli 587
8 Daman & Diu 865
9 Delhi 0
10 Goa 1306
11 Gujarat 21346
12 Haryana 15100
13 Himachal Pradesh 3681
14 Jammu & Kashmir 12744
15 Jharkhand 19800
16 Karnataka 21899
17 Kerala 12234
18 Lakshadweep 355
19 Madhya Pradesh 35018
20 Maharashtra 32619
21 Manipur 5291
22 Meghalaya 6265
23 Mizoram 4658
24 Nagaland 5202
25 Odisha 22320
26 Puducherry 2627
27 Punjab 14691
28 Rajasthan 25078
29 Sikkim 2594
30 Tamil Nadu 28699
31 Telangana 22118
32 Tripura 5996
33 Uttar Pradesh 68789
34 Uttarakhand 6257
35 West Bengal 25756