Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 676
2 Andhra Pradesh 19678
3 Arunachal Pradesh 13353
4 Assam 23656
5 Bihar 29556
6 Chhattisgarh 36470
7 Dadar Nagar Haveli 618
8 Daman & Diu 1200
9 Delhi 0
10 Goa 1432
11 Gujarat 22682
12 Haryana 17675
13 Himachal Pradesh 7638
14 Jammu & Kashmir 14772
15 Jharkhand 22188
16 Karnataka 23388
17 Kerala 12385
18 Lakshadweep 653
19 Madhya Pradesh 39776
20 Maharashtra 34937
21 Manipur 9708
22 Meghalaya 7321
23 Mizoram 4911
24 Nagaland 6783
25 Odisha 23789
26 Puducherry 2656
27 Punjab 18261
28 Rajasthan 26162
29 Sikkim 2787
30 Tamil Nadu 29662
31 Telangana 23213
32 Tripura 7149
33 Uttar Pradesh 73239
34 Uttarakhand 11301
35 West Bengal 26951