Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 629
2 Andhra Pradesh 19396
3 Arunachal Pradesh 4202
4 Assam 21034
5 Bihar 27480
6 Chhattisgarh 33506
7 Dadar Nagar Haveli 587
8 Daman & Diu 858
9 Delhi 0
10 Goa 1243
11 Gujarat 21188
12 Haryana 14474
13 Himachal Pradesh 3527
14 Jammu & Kashmir 12075
15 Jharkhand 17799
16 Karnataka 20799
17 Kerala 11800
18 Lakshadweep 355
19 Madhya Pradesh 34638
20 Maharashtra 30449
21 Manipur 5262
22 Meghalaya 6216
23 Mizoram 4629
24 Nagaland 4829
25 Odisha 20731
26 Puducherry 2544
27 Punjab 14011
28 Rajasthan 23783
29 Sikkim 1338
30 Tamil Nadu 27653
31 Telangana 20170
32 Tripura 5891
33 Uttar Pradesh 65742
34 Uttarakhand 6071
35 West Bengal 23843