Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 638
2 Andhra Pradesh 19470
3 Arunachal Pradesh 4529
4 Assam 21324
5 Bihar 28520
6 Chhattisgarh 34996
7 Dadar Nagar Haveli 587
8 Daman & Diu 858
9 Delhi 0
10 Goa 1306
11 Gujarat 21205
12 Haryana 14928
13 Himachal Pradesh 3609
14 Jammu & Kashmir 12575
15 Jharkhand 19478
16 Karnataka 21716
17 Kerala 12205
18 Lakshadweep 355
19 Madhya Pradesh 34906
20 Maharashtra 32255
21 Manipur 5268
22 Meghalaya 6216
23 Mizoram 4630
24 Nagaland 5201
25 Odisha 21831
26 Puducherry 2545
27 Punjab 14634
28 Rajasthan 24735
29 Sikkim 2594
30 Tamil Nadu 28541
31 Telangana 21853
32 Tripura 5900
33 Uttar Pradesh 67754
34 Uttarakhand 6208
35 West Bengal 25477