Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 676
2 Andhra Pradesh 19856
3 Arunachal Pradesh 13441
4 Assam 24531
5 Bihar 29631
6 Chhattisgarh 36828
7 Dadar Nagar Haveli 618
8 Daman & Diu 1200
9 Delhi 0
10 Goa 1618
11 Gujarat 22692
12 Haryana 17760
13 Himachal Pradesh 7655
14 Jammu & Kashmir 14888
15 Jharkhand 23245
16 Karnataka 23640
17 Kerala 12420
18 Lakshadweep 653
19 Madhya Pradesh 42108
20 Maharashtra 35710
21 Manipur 9717
22 Meghalaya 7327
23 Mizoram 4911
24 Nagaland 6788
25 Odisha 24001
26 Puducherry 2656
27 Punjab 18549
28 Rajasthan 26732
29 Sikkim 2798
30 Tamil Nadu 29747
31 Telangana 23256
32 Tripura 7374
33 Uttar Pradesh 74976
34 Uttarakhand 11441
35 West Bengal 27979