Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 640
2 Andhra Pradesh 19572
3 Arunachal Pradesh 6717
4 Assam 21633
5 Bihar 29218
6 Chhattisgarh 35110
7 Dadar Nagar Haveli 588
8 Daman & Diu 865
9 Delhi 0
10 Goa 1340
11 Gujarat 21436
12 Haryana 16069
13 Himachal Pradesh 4142
14 Jammu & Kashmir 12902
15 Jharkhand 20833
16 Karnataka 22219
17 Kerala 12275
18 Lakshadweep 355
19 Madhya Pradesh 37652
20 Maharashtra 32866
21 Manipur 5302
22 Meghalaya 6273
23 Mizoram 4673
24 Nagaland 5227
25 Odisha 22673
26 Puducherry 2627
27 Punjab 16834
28 Rajasthan 25540
29 Sikkim 2602
30 Tamil Nadu 28834
31 Telangana 22240
32 Tripura 6019
33 Uttar Pradesh 69292
34 Uttarakhand 8003
35 West Bengal 26119