Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 456
2 Andhra Pradesh 19372
3 Arunachal Pradesh 4202
4 Assam 20727
5 Bihar 27478
6 Chhattisgarh 32773
7 Dadar Nagar Haveli 587
8 Daman & Diu 858
9 Delhi 0
10 Goa 1243
11 Gujarat 21188
12 Haryana 14455
13 Himachal Pradesh 3157
14 Jammu & Kashmir 11863
15 Jharkhand 17786
16 Karnataka 20766
17 Kerala 10980
18 Lakshadweep 355
19 Madhya Pradesh 34469
20 Maharashtra 30445
21 Manipur 5256
22 Meghalaya 6216
23 Mizoram 4629
24 Nagaland 4829
25 Odisha 20646
26 Puducherry 2496
27 Punjab 13853
28 Rajasthan 23578
29 Sikkim 1338
30 Tamil Nadu 26796
31 Telangana 20164
32 Tripura 5873
33 Uttar Pradesh 65167
34 Uttarakhand 6071
35 West Bengal 23017