Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 668
2 Andhra Pradesh 19637
3 Arunachal Pradesh 6743
4 Assam 22696
5 Bihar 29266
6 Chhattisgarh 35802
7 Dadar Nagar Haveli 608
8 Daman & Diu 878
9 Delhi 0
10 Goa 1387
11 Gujarat 21516
12 Haryana 16408
13 Himachal Pradesh 4173
14 Jammu & Kashmir 13063
15 Jharkhand 21776
16 Karnataka 22243
17 Kerala 12324
18 Lakshadweep 355
19 Madhya Pradesh 39022
20 Maharashtra 33741
21 Manipur 5334
22 Meghalaya 6313
23 Mizoram 4673
24 Nagaland 5237
25 Odisha 22784
26 Puducherry 2627
27 Punjab 17354
28 Rajasthan 26021
29 Sikkim 2607
30 Tamil Nadu 28977
31 Telangana 22639
32 Tripura 6022
33 Uttar Pradesh 70251
34 Uttarakhand 8242
35 West Bengal 26500