Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 456
2 Andhra Pradesh 19196
3 Arunachal Pradesh 4081
4 Assam 20633
5 Bihar 27374
6 Chhattisgarh 32364
7 Dadar Nagar Haveli 586
8 Daman & Diu 839
9 Delhi 0
10 Goa 1243
11 Gujarat 21045
12 Haryana 14451
13 Himachal Pradesh 3103
14 Jammu & Kashmir 11450
15 Jharkhand 17510
16 Karnataka 20753
17 Kerala 10601
18 Lakshadweep 355
19 Madhya Pradesh 34311
20 Maharashtra 30235
21 Manipur 5252
22 Meghalaya 6216
23 Mizoram 4629
24 Nagaland 4826
25 Odisha 20583
26 Puducherry 2434
27 Punjab 13404
28 Rajasthan 23215
29 Sikkim 1338
30 Tamil Nadu 26649
31 Telangana 20098
32 Tripura 5869
33 Uttar Pradesh 64058
34 Uttarakhand 5991
35 West Bengal 22701