Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 10
2 Andhra Pradesh 270
3 Arunachal Pradesh 93
4 Assam 257
5 Bihar 292
6 Chhattisgarh 399
7 Dadar Nagar Haveli 10
8 Daman & Diu 20
9 Delhi 0
10 Goa 20
11 Gujarat 270
12 Haryana 171
13 Himachal Pradesh 117
14 Jammu & Kashmir 187
15 Jharkhand 223
16 Karnataka 265
17 Kerala 126
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 446
20 Maharashtra 349
21 Manipur 72
22 Meghalaya 89
23 Mizoram 63
24 Nagaland 110
25 Odisha 280
26 Puducherry 40
27 Punjab 184
28 Rajasthan 284
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 308
31 Telangana 222
32 Tripura 79
33 Uttar Pradesh 728
34 Uttarakhand 132
35 West Bengal 186