Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 5
2 Andhra Pradesh 234
3 Arunachal Pradesh 38
4 Assam 187
5 Bihar 221
6 Chhattisgarh 373
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 14
9 Delhi 0
10 Goa 13
11 Gujarat 236
12 Haryana 149
13 Himachal Pradesh 64
14 Jammu & Kashmir 144
15 Jharkhand 131
16 Karnataka 161
17 Kerala 121
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 410
20 Maharashtra 277
21 Manipur 57
22 Meghalaya 71
23 Mizoram 41
24 Nagaland 78
25 Odisha 249
26 Puducherry 25
27 Punjab 154
28 Rajasthan 220
29 Sikkim 3
30 Tamil Nadu 231
31 Telangana 175
32 Tripura 48
33 Uttar Pradesh 590
34 Uttarakhand 38
35 West Bengal 145