Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 5
2 Andhra Pradesh 234
3 Arunachal Pradesh 38
4 Assam 187
5 Bihar 221
6 Chhattisgarh 372
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 14
9 Delhi 0
10 Goa 13
11 Gujarat 236
12 Haryana 150
13 Himachal Pradesh 56
14 Jammu & Kashmir 144
15 Jharkhand 131
16 Karnataka 160
17 Kerala 120
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 410
20 Maharashtra 275
21 Manipur 55
22 Meghalaya 71
23 Mizoram 41
24 Nagaland 78
25 Odisha 245
26 Puducherry 25
27 Punjab 152
28 Rajasthan 220
29 Sikkim 3
30 Tamil Nadu 230
31 Telangana 176
32 Tripura 46
33 Uttar Pradesh 591
34 Uttarakhand 38
35 West Bengal 144