Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 5
2 Andhra Pradesh 234
3 Arunachal Pradesh 47
4 Assam 188
5 Bihar 232
6 Chhattisgarh 373
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 14
9 Delhi 0
10 Goa 13
11 Gujarat 236
12 Haryana 149
13 Himachal Pradesh 99
14 Jammu & Kashmir 144
15 Jharkhand 129
16 Karnataka 162
17 Kerala 123
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 412
20 Maharashtra 281
21 Manipur 61
22 Meghalaya 71
23 Mizoram 41
24 Nagaland 90
25 Odisha 250
26 Puducherry 25
27 Punjab 150
28 Rajasthan 230
29 Sikkim 3
30 Tamil Nadu 231
31 Telangana 175
32 Tripura 52
33 Uttar Pradesh 599
34 Uttarakhand 38
35 West Bengal 148