Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 9
2 Andhra Pradesh 270
3 Arunachal Pradesh 93
4 Assam 269
5 Bihar 294
6 Chhattisgarh 407
7 Dadar Nagar Haveli 10
8 Daman & Diu 20
9 Delhi 0
10 Goa 20
11 Gujarat 265
12 Haryana 182
13 Himachal Pradesh 121
14 Jammu & Kashmir 196
15 Jharkhand 240
16 Karnataka 265
17 Kerala 124
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 459
20 Maharashtra 347
21 Manipur 72
22 Meghalaya 101
23 Mizoram 66
24 Nagaland 108
25 Odisha 283
26 Puducherry 40
27 Punjab 202
28 Rajasthan 287
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 315
31 Telangana 230
32 Tripura 80
33 Uttar Pradesh 781
34 Uttarakhand 146
35 West Bengal 187