Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 10
2 Andhra Pradesh 331
3 Arunachal Pradesh 233
4 Assam 382
5 Bihar 423
6 Chhattisgarh 491
7 Dadar Nagar Haveli 20
8 Daman & Diu 30
9 Delhi 0
10 Goa 40
11 Gujarat 352
12 Haryana 314
13 Himachal Pradesh 132
14 Jammu & Kashmir 283
15 Jharkhand 284
16 Karnataka 351
17 Kerala 170
18 Lakshadweep 10
19 Madhya Pradesh 758
20 Maharashtra 568
21 Manipur 170
22 Meghalaya 116
23 Mizoram 88
24 Nagaland 125
25 Odisha 331
26 Puducherry 42
27 Punjab 257
28 Rajasthan 399
29 Sikkim 49
30 Tamil Nadu 435
31 Telangana 320
32 Tripura 103
33 Uttar Pradesh 1174
34 Uttarakhand 183
35 West Bengal 296