Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 10
2 Andhra Pradesh 264
3 Arunachal Pradesh 63
4 Assam 256
5 Bihar 293
6 Chhattisgarh 398
7 Dadar Nagar Haveli 10
8 Daman & Diu 20
9 Delhi 0
10 Goa 19
11 Gujarat 259
12 Haryana 171
13 Himachal Pradesh 119
14 Jammu & Kashmir 170
15 Jharkhand 201
16 Karnataka 248
17 Kerala 126
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 436
20 Maharashtra 338
21 Manipur 70
22 Meghalaya 85
23 Mizoram 73
24 Nagaland 109
25 Odisha 272
26 Puducherry 29
27 Punjab 181
28 Rajasthan 268
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 308
31 Telangana 205
32 Tripura 78
33 Uttar Pradesh 703
34 Uttarakhand 137
35 West Bengal 190