Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 10
2 Andhra Pradesh 259
3 Arunachal Pradesh 62
4 Assam 223
5 Bihar 281
6 Chhattisgarh 396
7 Dadar Nagar Haveli 10
8 Daman & Diu 20
9 Delhi 0
10 Goa 19
11 Gujarat 259
12 Haryana 168
13 Himachal Pradesh 119
14 Jammu & Kashmir 163
15 Jharkhand 166
16 Karnataka 241
17 Kerala 125
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 424
20 Maharashtra 363
21 Manipur 72
22 Meghalaya 81
23 Mizoram 82
24 Nagaland 110
25 Odisha 271
26 Puducherry 29
27 Punjab 171
28 Rajasthan 255
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 303
31 Telangana 190
32 Tripura 80
33 Uttar Pradesh 687
34 Uttarakhand 149
35 West Bengal 168