Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 10
2 Andhra Pradesh 263
3 Arunachal Pradesh 62
4 Assam 242
5 Bihar 288
6 Chhattisgarh 397
7 Dadar Nagar Haveli 10
8 Daman & Diu 20
9 Delhi 0
10 Goa 19
11 Gujarat 259
12 Haryana 170
13 Himachal Pradesh 119
14 Jammu & Kashmir 169
15 Jharkhand 200
16 Karnataka 238
17 Kerala 126
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 432
20 Maharashtra 339
21 Manipur 70
22 Meghalaya 85
23 Mizoram 73
24 Nagaland 109
25 Odisha 273
26 Puducherry 29
27 Punjab 175
28 Rajasthan 266
29 Sikkim 23
30 Tamil Nadu 308
31 Telangana 198
32 Tripura 78
33 Uttar Pradesh 684
34 Uttarakhand 138
35 West Bengal 180