Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 10
2 Andhra Pradesh 278
3 Arunachal Pradesh 210
4 Assam 342
5 Bihar 394
6 Chhattisgarh 435
7 Dadar Nagar Haveli 10
8 Daman & Diu 20
9 Delhi 0
10 Goa 20
11 Gujarat 338
12 Haryana 223
13 Himachal Pradesh 121
14 Jammu & Kashmir 222
15 Jharkhand 248
16 Karnataka 313
17 Kerala 140
18 Lakshadweep 10
19 Madhya Pradesh 526
20 Maharashtra 411
21 Manipur 160
22 Meghalaya 110
23 Mizoram 80
24 Nagaland 110
25 Odisha 302
26 Puducherry 42
27 Punjab 226
28 Rajasthan 330
29 Sikkim 39
30 Tamil Nadu 391
31 Telangana 298
32 Tripura 80
33 Uttar Pradesh 971
34 Uttarakhand 162
35 West Bengal 234