Close

Education - Tally

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 10
2 Andhra Pradesh 331
3 Arunachal Pradesh 233
4 Assam 393
5 Bihar 423
6 Chhattisgarh 499
7 Dadar Nagar Haveli 20
8 Daman & Diu 30
9 Delhi 0
10 Goa 40
11 Gujarat 372
12 Haryana 314
13 Himachal Pradesh 132
14 Jammu & Kashmir 286
15 Jharkhand 290
16 Karnataka 361
17 Kerala 196
18 Lakshadweep 10
19 Madhya Pradesh 842
20 Maharashtra 568
21 Manipur 170
22 Meghalaya 116
23 Mizoram 99
24 Nagaland 125
25 Odisha 331
26 Puducherry 42
27 Punjab 267
28 Rajasthan 423
29 Sikkim 49
30 Tamil Nadu 435
31 Telangana 331
32 Tripura 104
33 Uttar Pradesh 1195
34 Uttarakhand 183
35 West Bengal 322